Hvordan få egne togbilder som ikon på Märklins Central StationHow to make your own train images as icons on the Märklin’s Central StationIhre eigene bilder als symbole auf der Märklin Central Station machen


EGNE IKON TIL MÄRKLIN CS2 | MAKE YOUR OWN ICONS FOR CS2 | MACHEN SIE IHRE EIGENEN IKONEN FÜR CS2 | Foto: 0rvik

SKAFF DEG OVERSIKT OVER ALLE DINE MODELLTOG INNE PÅ CENTRAL STASJONEN, VED Å LEGGE INN BILDER AV LOKOMOTIVENE DINE.

Foto: 0rvik

Er du en av de som har Skandinaviske lokomotiv lagt inn på din Märklin Central Stasjon 2, og som savner utvalget av norske, svenske, og danske lok i ikon’oversikten? Og som derav må velge enten den blanke logoen, eller standardikonet med de tre spørsmålstegnene på? Det er forståelig at Märklin kun vil ha sine egne togmodeller representert i lokikon-utvalget. Men de har likevel kun ett fåtall av sine lokomotiv lagt inn på listen, samme gjelder kraner, vogner, og annet digitalt ustyr.

For meg så ble det bare til en stor irritasjon – hvorfor ha mulighet til å ha bilder av lokomotivene på styringsenheten, når en ikke får lagt inn de togene en har, og bruker. Samtidig hadde jeg en ønske om å kunne raskt skille ulike lok av samme type, for eksempel så har jeg 4 NSB EL18. Videre har noen av lokomotivene to dekoderadresser, og det hadde vært greit å kunne legge til et symbol eller loknummer på selve ikonet som forteller noe om hvilken dekoder / enhet du ønsker å velge.

Derfor har jeg i en evighet søkt på nettet etter en måte å selv kunne legge inn bilder på CS2. Og endelig, på et forum, fant jeg oppskriften. Så nå har jeg fått lagt inn bilder av alle mine lokomotiv, så de kommer oversiktlig opp i listen over de tog og enheter som er installert. Så slipper en å lese seg gjennom loknavn for å finne det en ønsker å styre. Her kan du se hvordan du skal gå frem for å legge inn dine egne lokomotiv-ikon (eller symboler) inn på din Märklin Central Station 2. Les NB nederst først!


EGNE IKON TIL MÄRKLIN CS2 | MAKE YOUR OWN ICONS FOR CS2 | MACHEN SIE IHRE EIGENEN IKONEN FÜR CS2 | Photo: 0rvik

GET A NICE OVERVIEW OF YOUR TRAINS IN THE CENTRAL STAION BY UPLOADING PICTURES OF YOUR OWN LOCOMOTIVES.

Photo: 0rvik
Are you one of those who have Scandinavian locomotives installed on your Märklin Central Station 2, and that misses Norwegian, Swedish, and Danish trains in the selection of train icons? And therefor have to choose either the blank logo or standard icon with the three question marks on it? It’s understandable that Märklin only wants to have their own train models represented in the locomotives icon selection. But they still have a limited number of their locomotives placed on the list, the same applies to cranes, wagons, and other digital equipment.

To me it was just a great irritation – why have the opportunity to have pictures of the locomotives on the controller, when one does not get to add the trains one have and use. At the same time, I had a wish to quickly distinguish different trains of the same type, for example I have four NSB EL18. Moreover, some of the locomotives have two decoder addresses, and it would be great to add a symbols or train numbers on the icons that says something about the decoder / device you want to select.

Therefore I searched for ages on the internet for a way to add pictures onto CS2. And finally, on a forum, I found the solution. So now I have added pictures of all my locomotives into the list of the trains and devices installed. So now I don’t have to read through trains names to find the unit I’m looking for to control. Here you can see how to proceed in order to upload your own locomotive icons (or symbols if you prefer) into your Märklin Central Station 2. Read NB at the bottom first!


EGNE IKON TIL MÄRKLIN CS2 | MAKE YOUR OWN ICONS FOR CS2 | MACHEN SIE IHRE EIGENEN IKONEN FÜR CS2 | Foto: 0rvik

MACHEN EINEN ÜBERBLICK ÜBER IHRE ZÜGE IM CENTRAL STAION DURCH HOCHLADEN FOTOS IHRES EIGENEN LOKOMOTIVEN.

Foto: 0rvik
Sind Sie einer von denen, die skandinavischen Lokomotiven auf Ihrer Märklin Central Station 2 installiert haben, und das fehlt Norwegisch, Schwedisch, Dänisch und Züge in der Auswahl der Zug-Symbole? Und dafür müssen entweder die leere Logo oder Standard-Icon mit den drei Fragezeichen auf sie zu wählen? Es ist verständlich, dass Märklin will nur ihre eigene Bahnmodelle in der Lokomotiven-Symbol Auswahl vertreten zu lassen. Aber sie haben noch eine begrenzte Anzahl an ihre Lokomotiven auf die Liste gesetzt, das gleiche gilt für Kräne, Wagen und anderen digitalen Geräten.

Für mich war es nur eine große Irritation – warum haben die Möglichkeit, Bilder von den Lokomotiven auf dem Controller zu haben, wenn man nicht bekommen, um die Züge ein nutzen, und haben. Zur gleichen Zeit hatte ich den Wunsch, verschiedene Züge des gleichen Typs schnell zu unterscheiden, zum Beispiel habe ich vier NSB EL18. Darüber hinaus haben einige der Lokomotiven zwei Decoderadressen, und es wäre toll, hinzuzufügen ein Zeichen oder Zugnummern auf die Ikonen, die etwas sagt über den Decoder / Gerät, das Sie wählen möchten.

Daher suchte ich für eine lange Zeit im Internet nach einer Möglichkeit, Bilder auf CS2 hinzufügen. Und schließlich, in einem Forum, fand ich die Lösung. So, jetzt habe ich alle meine Bilder von Lokomotiven in die Liste der Züge und Geräte installiert aufgenommen. So, jetzt habe ich nicht durch Züge Namen zu lesen, um das Gerät Ich suche zur Kontrolle finden. Hier sehen Sie, wie Sie vorgehen, um eigene Lokomotive Icons (Symbole oder wenn Sie bevorzugen) in Ihre Märklin Central Station 2 hochladen. Lesen NB an der Unterseite zuerst!


EGNE IKON TIL MÄRKLIN CS2 | MAKE YOUR OWN ICONS FOR CS2 | MACHEN SIE IHRE EIGENEN IKONEN FÜR CS2 | Foto: 0rvik

ÅPNE BILDET AV LOKOMOTIVET I ET BILDEREDIGERINGSPROGRAM (HER PHOTOSHOP), FJERN BAKGRUNNEN, OG FORMINSK BILDET

Foto: 0rvik
EGNE IKON TIL MÄRKLIN CS2 | MAKE YOUR OWN ICONS FOR CS2 | MACHEN SIE IHRE EIGENEN IKONEN FÜR CS2 | Foto: 0rvik

STØRRELSEN 128 x 37 PIXLER ER PERFEKT. VELG Å LAGRE I PNG FORMAT, OG HUSK Å KRYSSE AV FOR TRANSPARENT BAKGRUNN

Foto: 0rvik
EGNE IKON TIL MÄRKLIN CS2 | MAKE YOUR OWN ICONS FOR CS2 | MACHEN SIE IHRE EIGENEN IKONEN FÜR CS2 | Foto: 0rvik

LAG EN MAPPE MED NAVN icons (KUN SMÅ BOKSTAVER) OG LAGRE BILDET MED ET NAVN UTEN MELLOMROM ELLER SPESIALTEGN

Foto: 0rvik
EGNE IKON TIL MÄRKLIN CS2 | MAKE YOUR OWN ICONS FOR CS2 | MACHEN SIE IHRE EIGENEN IKONEN FÜR CS2 | Foto: 0rvik

FLYTT MAPPEN icons INN PÅ EN HELT TOM MINNEPENN. HUSK – KUN BILDEFILER I MAPPEN! SETT USB-PENNEN INN PÅ BAKSIDEN AV CS2.

Foto: 0rvik
EGNE IKON TIL MÄRKLIN CS2 | MAKE YOUR OWN ICONS FOR CS2 | MACHEN SIE IHRE EIGENEN IKONEN FÜR CS2 | Foto: 0rvik

TA UT EVT. NETTVERKSKABLER! GÅ INN PÅ «setup» OG VELG «USB Stick». DERETTER VELGER DU «update program». VENT TIL DEN ER FERDIG!

Foto: 0rvik
EGNE IKON TIL MÄRKLIN CS2 | MAKE YOUR OWN ICONS FOR CS2 | MACHEN SIE IHRE EIGENEN IKONEN FÜR CS2 | Foto: 0rvik

DER VIL MEST TROLIG KOMME EN FEILMELDING. DET GJØR INGENTING, BILDENE ER LAGT INN LIKEVEL. GÅ INN PÅ ET LOK, OG VELG IKON.

Foto: 0rvik
EGNE IKON TIL MÄRKLIN CS2 | MAKE YOUR OWN ICONS FOR CS2 | MACHEN SIE IHRE EIGENEN IKONEN FÜR CS2 | Foto: 0rvik

ENDELIG HAR DU BILDER AV ALLE DINE KJÆRE LOKOMOTIV PÅ «SENTRALSTASJONEN».

Foto: 0rvik
NB
Maks bildeoppløsning 128 px x 48 px.
Bruk index farger, ikke gråtoner eller CMYK.
Sørg for at du har en nyere versjon av CS2 Firmware.
Ikke bruk enhetene, eller trekk ut ledningen under oppdatering.

Einige haben fertige lok icons gepostet:
Stayathome.ch | Lokbilder für die CS2
SimpleDigitalLocomotive | CS2 Lok-Icons
stummiforum.de | Stummis CS2-Bilder-Service
Esu.eu | The ESU Loco Icon Bazaar (innlogging kreves)
Lokomotive.de | Bildschirmschoner Galerien (sort bakgrunn)
ZIP-fil med over 600 bilder (mellomeuropeiske og amerikanske)
Ta kontak med meg om du ønsker noen av de norske lokikonene jeg har.
EGNE IKON TIL MÄRKLIN CS2 | MAKE YOUR OWN ICONS FOR CS2 | MACHEN SIE IHRE EIGENEN IKONEN FÜR CS2 | Photo: 0rvik

OPEN THE IMAGE IN THE PICTURE EDITING PROGRAM (LIKE PHOTOSHOP), REMOVE BACKGROUND, AND MAKE THE IMAGE SMALLER

Photo: 0rvik
EGNE IKON TIL MÄRKLIN CS2 | MAKE YOUR OWN ICONS FOR CS2 | MACHEN SIE IHRE EIGENEN IKONEN FÜR CS2 | Photo: 0rvik

THE SIZE 128 x 38 PX IS PERFECT. SAVE THE IMAGE IN PNG FORMAT, AND REMEMBER TO CHOOSE TRANSPARENT BACKGROUND

Photo: 0rvik
EGNE IKON TIL MÄRKLIN CS2 | MAKE YOUR OWN ICONS FOR CS2 | MACHEN SIE IHRE EIGENEN IKONEN FÜR CS2 | Photo: 0rvik

MAKE A FOLDER NAMED icons (ONLY SMALL LETTERS) AND SAVE THE IMAGE WITHOUT SPACES OR SPECIAL SIGNS

Photo: 0rvik
EGNE IKON TIL MÄRKLIN CS2 | MAKE YOUR OWN ICONS FOR CS2 | MACHEN SIE IHRE EIGENEN IKONEN FÜR CS2 | Photo: 0rvik

COPY THE FOLDER icons INTO A USB STICK. IMPORTANT – ONLY IMAGE FILES IN THE FOLDER! STICK IT IN ON THE BACKSIDE OF THE CS2.

Photo: 0rvik
EGNE IKON TIL MÄRKLIN CS2 | MAKE YOUR OWN ICONS FOR CS2 | MACHEN SIE IHRE EIGENEN IKONEN FÜR CS2 | Photo: 0rvik

UNPLUG ANY NETWORK CABLE. GO TO «setup» AND SELECT «USB Stick». THEN CHOOSE «update program». WAIT UNTIL IT’S DONE!

Photo: 0rvik
EGNE IKON TIL MÄRKLIN CS2 | MAKE YOUR OWN ICONS FOR CS2 | MACHEN SIE IHRE EIGENEN IKONEN FÜR CS2 | Photo: 0rvik

THERE WILL MOST PROBABLY BE AN ERROR MESSAGE. IT’S OKAY, THE PHOTOS ARE UPLOADED ANYWAY. ACCESS A LOK AND SELECT ICON.

Photo: 0rvik
EGNE IKON TIL MÄRKLIN CS2 | MAKE YOUR OWN ICONS FOR CS2 | MACHEN SIE IHRE EIGENEN IKONEN FÜR CS2 | Photo: 0rvik

FINALLY, YOU HAVE PHOTOS OF ALL OF YOUR LOCOMOTIVES ON THE CENTRAL STATION.

Photo: 0rvik
NB
Max picture resolution 128 px x 48 px.
Use incex colors, not grayscale or CMYK.
You should have a new version of the CS2 Firmware.
Do not use the CS2, or unplugg the power during update.

Flere har lagt ut ferdige lok-ikoner:
Stayathome.ch | Lokbilder für die CS2
SimpleDigitalLocomotive | CS2 Lok-Icons
stummiforum.de | Stummis CS2-Bilder-Service
Esu.eu | The ESU Loco Icon Bazaar (register / login)
Lokomotive.de | Bildschirmschoner Galerien (black background)
ZIP-fil med over 600 bilder (european and american trains)
Send me a message if you want any of the norwegian loc icons I’ve made.

EGNE IKON TIL MÄRKLIN CS2 | MAKE YOUR OWN ICONS FOR CS2 | MACHEN SIE IHRE EIGENEN IKONEN FÜR CS2 | Foto: 0rvik

ÖFFNEN DES BILDES IN DER BILDBEARBEITUNGSPROGRAMM (PHOTOSHOP), HINTERGRUND ENTFERNEN, UND REDUZIERUNG DAS BILD.

Foto: 0rvik
EGNE IKON TIL MÄRKLIN CS2 | MAKE YOUR OWN ICONS FOR CS2 | MACHEN SIE IHRE EIGENEN IKONEN FÜR CS2 | Foto: 0rvik

DIE GRÖSSE 128 X 38 PX IST PERFEKT. SPEICHERN SIE DAS BILD IM PNG-FORMAT UND WÄHLEN TRANSPARENTEN HINTERGRUND.

Foto: 0rvik
EGNE IKON TIL MÄRKLIN CS2 | MAKE YOUR OWN ICONS FOR CS2 | MACHEN SIE IHRE EIGENEN IKONEN FÜR CS2 | Foto: 0rvik

MACHEN EINEN ORDNER NAMENS icons (NUR KLEINE BUCHSTABEN) UND SPEICHERN DAS BILD OHNE LEERZEICHEN ODER SONDER SIGN.

Foto: 0rvik
EGNE IKON TIL MÄRKLIN CS2 | MAKE YOUR OWN ICONS FOR CS2 | MACHEN SIE IHRE EIGENEN IKONEN FÜR CS2 | Foto: 0rvik

KOPIEREN SIE DEN FOLDER icons AUF EINEM USBSTICK. WICHTIG – NUR BILDDATEIEN IM FOLDER! SCHLIEßEN ES AUF CS2 RÜCKSEITE.

Foto: 0rvik
EGNE IKON TIL MÄRKLIN CS2 | MAKE YOUR OWN ICONS FOR CS2 | MACHEN SIE IHRE EIGENEN IKONEN FÜR CS2 | Foto: 0rvik

TRENNEN DIE NETZWERKKABEL. GO TO «setup» UND WÄHLEN «USB-Stick». DANN «update program». BITTE WARTEN BIS ES FERTIG IST!

Foto: 0rvik
EGNE IKON TIL MÄRKLIN CS2 | MAKE YOUR OWN ICONS FOR CS2 | MACHEN SIE IHRE EIGENEN IKONEN FÜR CS2 | Foto: 0rvik

ES WIRD WAHRSCHEINLICH EINE FEHLERMELDUNG. ES IST OKAY, DIE FOTOS SIND HOCHGELADEN. WÄHLEN LOK UND ICON.

Foto: 0rvik
EGNE IKON TIL MÄRKLIN CS2 | MAKE YOUR OWN ICONS FOR CS2 | MACHEN SIE IHRE EIGENEN IKONEN FÜR CS2 | Foto: 0rvik

ENDLICH, HABEN SIE FOTOS ALLER LOKS AN DER ZENTRALE.

Foto: 0rvik
NB
Max bildauflösung 128 px x 48 px.
Benutzen index Farben. Nicht Graustufen oder CMYK.
Stellen Sie sicher, dass Sie eine aktuelle Version von CS2-Firmware.
Verwenden Sie nicht die Geräte, oder schließen Sie das Netzkabel während der Aktualisierung.

Flere har lagt ut ferdige lok-ikoner:
Stayathome.ch | Lokbilder für die CS2
SimpleDigitalLocomotive | CS2 Lok-Icons
stummiforum.de | Stummis CS2-Bilder-Service
Esu.eu | The ESU Loco Icon Bazaar (anmeldung erforderlich)
Lokomotive.de | Bildschirmschoner Galerien (schwarz Hintergr.)
ZIP-fil med over 600 bilder (europäische und amerikanische züge)
Senden Sie mir eine Nachricht, wenn Sie eine der norwegisch loc Symbole die ich gemacht habe wollen.
Post kommentar:
Write/schreiben:

Warning: Undefined variable $user_ID in /customers/a/8/5/1-87.no/httpd.www/modelljernbane/wp-content/themes/aeros/comments.php on line 84
      


E-POST   |   FACEBOOK   |   INSTAGRAM   |   INSTAGRAM   |   TWITTER   |   TWITTER   |   FLICKR   |   YOUTUBE

modelltog modelljernbane modelljernbaner modellokomotiv modell-lokomotiv modell tog modell jernbane modell lokomotiv godsvogn godsvogner godsvognene passasjervogn passasjervogner passasjervogna passasjervognene toget lokomotivene jernbanen jernbana lok damplok damplokomotiv diesellok diesellokomotiv dieseltog ellok el-lok- el lok elektrisk-lokomotiv elektrisk lokomotiv damp lok godstog godslok godslokomotiv godslokene godslokomotivene godstogene leketog leketøy leketoy leker leke lek moro hobby hobbyer fritid model train model trains locomotive locomotives locomotiv locs loc model railroad model railroads model railawy model railways zug zuge bahn bahnen eisenbahn eisenbahne eisenbahnen modellbahn modellbahne modellbahnen modelleisenbahn modelleisenbahnen modellzug modellzuge passanger carry wagon wagons wagen waggon waggons wagens gods freight car vars freightcar freightcars godscar godscars rail rails modeltrain modeltrains modelrailroad modelrailroads modelrailway modelrailways märklin marklin merklin maerklin minitrix trix fleischmann kato lemke arnold kibri hobbytrain heki noch woodland Scenics faller busch hobby trade hobbytrade pico roco