Hvordan få egne togbilder som ikon på Märklins Central StationHow to make your own train images as icons on the Märklin’s Central StationIhre eigene bilder als symbole auf der Märklin Central Station machen


EGNE IKON TIL MÄRKLIN CS2 | MAKE YOUR OWN ICONS FOR CS2 | MACHEN SIE IHRE EIGENEN IKONEN FÜR CS2 | Foto: 0rvik

SKAFF DEG OVERSIKT OVER ALLE DINE MODELLTOG INNE PÅ CENTRAL STASJONEN, VED Å LEGGE INN BILDER AV LOKOMOTIVENE DINE.

Foto: 0rvik

Er du en av de som har Skandinaviske lokomotiv lagt inn på din Märklin Central Stasjon 2, og som savner utvalget av norske, svenske, og danske lok i ikon’oversikten? Og som derav må velge enten den blanke logoen, eller standardikonet med de tre spørsmålstegnene på? Det er forståelig at Märklin kun vil ha sine egne togmodeller representert i lokikon-utvalget. Men de har likevel kun ett fåtall av sine lokomotiv lagt inn på listen, samme gjelder kraner, vogner, og annet digitalt ustyr.

For meg så ble det bare til en stor irritasjon – hvorfor ha mulighet til å ha bilder av lokomotivene på styringsenheten, når en ikke får lagt inn de togene en har, og bruker. Samtidig hadde jeg en ønske om å kunne raskt skille ulike lok av samme type, for eksempel så har jeg 4 NSB EL18. Videre har noen av lokomotivene to dekoderadresser, og det hadde vært greit å kunne legge til et symbol eller loknummer på selve ikonet som forteller noe om hvilken dekoder / enhet du ønsker å velge.

Derfor har jeg i en evighet søkt på nettet etter en måte å selv kunne legge inn bilder på CS2. Og endelig, på et forum, fant jeg oppskriften. Så nå har jeg fått lagt inn bilder av alle mine lokomotiv, så de kommer oversiktlig opp i listen over de tog og enheter som er installert. Så slipper en å lese seg gjennom loknavn for å finne det en ønsker å styre. Her kan du se hvordan du skal gå frem for å legge inn dine egne lokomotiv-ikon (eller symboler) inn på din Märklin Central Station 2. Les NB nederst først!


EGNE IKON TIL MÄRKLIN CS2 | MAKE YOUR OWN ICONS FOR CS2 | MACHEN SIE IHRE EIGENEN IKONEN FÜR CS2 | Photo: 0rvik

GET A NICE OVERVIEW OF YOUR TRAINS IN THE CENTRAL STAION BY UPLOADING PICTURES OF YOUR OWN LOCOMOTIVES.

Photo: 0rvik
Are you one of those who have Scandinavian locomotives installed on your Märklin Central Station 2, and that misses Norwegian, Swedish, and Danish trains in the selection of train icons? And therefor have to choose either the blank logo or standard icon with the three question marks on it? It’s understandable that Märklin only wants to have their own train models represented in the locomotives icon selection. But they still have a limited number of their locomotives placed on the list, the same applies to cranes, wagons, and other digital equipment.

To me it was just a great irritation – why have the opportunity to have pictures of the locomotives on the controller, when one does not get to add the trains one have and use. At the same time, I had a wish to quickly distinguish different trains of the same type, for example I have four NSB EL18. Moreover, some of the locomotives have two decoder addresses, and it would be great to add a symbols or train numbers on the icons that says something about the decoder / device you want to select.

Therefore I searched for ages on the internet for a way to add pictures onto CS2. And finally, on a forum, I found the solution. So now I have added pictures of all my locomotives into the list of the trains and devices installed. So now I don’t have to read through trains names to find the unit I’m looking for to control. Here you can see how to proceed in order to upload your own locomotive icons (or symbols if you prefer) into your Märklin Central Station 2. Read NB at the bottom first!


EGNE IKON TIL MÄRKLIN CS2 | MAKE YOUR OWN ICONS FOR CS2 | MACHEN SIE IHRE EIGENEN IKONEN FÜR CS2 | Foto: 0rvik

MACHEN EINEN ÜBERBLICK ÜBER IHRE ZÜGE IM CENTRAL STAION DURCH HOCHLADEN FOTOS IHRES EIGENEN LOKOMOTIVEN.

Foto: 0rvik
Sind Sie einer von denen, die skandinavischen Lokomotiven auf Ihrer Märklin Central Station 2 installiert haben, und das fehlt Norwegisch, Schwedisch, Dänisch und Züge in der Auswahl der Zug-Symbole? Und dafür müssen entweder die leere Logo oder Standard-Icon mit den drei Fragezeichen auf sie zu wählen? Es ist verständlich, dass Märklin will nur ihre eigene Bahnmodelle in der Lokomotiven-Symbol Auswahl vertreten zu lassen. Aber sie haben noch eine begrenzte Anzahl an ihre Lokomotiven auf die Liste gesetzt, das gleiche gilt für Kräne, Wagen und anderen digitalen Geräten.

Für mich war es nur eine große Irritation – warum haben die Möglichkeit, Bilder von den Lokomotiven auf dem Controller zu haben, wenn man nicht bekommen, um die Züge ein nutzen, und haben. Zur gleichen Zeit hatte ich den Wunsch, verschiedene Züge des gleichen Typs schnell zu unterscheiden, zum Beispiel habe ich vier NSB EL18. Darüber hinaus haben einige der Lokomotiven zwei Decoderadressen, und es wäre toll, hinzuzufügen ein Zeichen oder Zugnummern auf die Ikonen, die etwas sagt über den Decoder / Gerät, das Sie wählen möchten.

Daher suchte ich für eine lange Zeit im Internet nach einer Möglichkeit, Bilder auf CS2 hinzufügen. Und schließlich, in einem Forum, fand ich die Lösung. So, jetzt habe ich alle meine Bilder von Lokomotiven in die Liste der Züge und Geräte installiert aufgenommen. So, jetzt habe ich nicht durch Züge Namen zu lesen, um das Gerät Ich suche zur Kontrolle finden. Hier sehen Sie, wie Sie vorgehen, um eigene Lokomotive Icons (Symbole oder wenn Sie bevorzugen) in Ihre Märklin Central Station 2 hochladen. Lesen NB an der Unterseite zuerst!

(more…)

Tog og jernbanebilder fra det ganske land, og store verdenTrain and railroad pictures I’ve takenBahn-und Eisenbahn-Bilder die ich fotografiert habe

CARGONET | CD312 | EURO4000 | TRONDHEIM | Foto: 0rvik

NORGE – TRONDEIM – SKANSEN

 
Foto: 0rvik
 
Modelljernbane 1:87 no
JAPAN | KYOTO - UNO | Foto: 0rvik

JAPAN – KYOTO – UNO

 
Foto: 0rvik
 
Modelljernbane 1:87 no
SVEITS | OBERALPPASS | GOTTHARD BAHN | Foto: 0rvik

SVEITS – OBERALPPASSET – ANDERMATT

 
Foto: 0rvik
 

Da har jeg begynt å laste opp bilder på siden »Jernbanebilder». Der legger jeg ut foto av tog og jernbane i 1:1 som jeg kommer over – enten her hjemme i Norge, eller ute i den store verden. Siden blir oppdatert så fort jeg finner noe interessant å legge ut. Samtlige bilder er tatt av meg, om ikke annet står nevnt, og de blir sortert i album. Tar jeg mange bilder på en tur eller dag, så havner de gjerne i samme album. Øvrige, og random, bilder havner i et diversealbum som vil bli oppdatert jevnlig.

Flere av bildene er av tog og lokomotiv som jeg ønsker meg i modelltog. Ikke minst de mange arbeids- og vedlikeholdslok, samt en del diesel- og elektrolok hadde vært flott å se i H0-skala (eller N-skala). Videre er det mange av bildene fra ulike jernbaneområder som er til god inspirasjon om en bygger seg en modelljernbane. Foreløpig har jeg lagt ut følgende; diverse bilder fra Norge, oppgraderingen på Oslo S, fra studieturen gjennom Sveits, og fra Japanturen i 2010. Skulle gjerne tatt fler bilder.

 
CARGONET | CD312 | EURO4000 | TRONDHEIM | Foto: 0rvik

NORWAY – TRONDEIM – SKANSEN

 
Photo: 0rvik
 
Modelljernbane 1:87 no
JAPAN | KYOTO - UNO | Foto: 0rvik

JAPAN – KYOTO – UNO

 
Photo: 0rvik
 
Modelljernbane 1:87 no
SVEITS | OBERALPPASS | GOTTHARD BAHN | Foto: 0rvik

SWITZERLAND – OBERALPPASSET – ANDERMATT

 
Photo: 0rvik
 

TEXT IS COMING

 
CARGONET | CD312 | EURO4000 | TRONDHEIM | Foto: 0rvik

NORWEGEN – TRONDEIM – SKANSEN

 
Foto: 0rvik
 
Modelljernbane 1:87 no
JAPAN | KYOTO - UNO | Foto: 0rvik

JAPAN – KYOTO – UNO

 
Foto: 0rvik
 
Modelljernbane 1:87 no
SVEITS | OBERALPPASS | GOTTHARD BAHN | Foto: 0rvik

SCHWEIZ – OBERALPPASSET – ANDERMATT

 
Foto: 0rvik
 

TEXT KOMMT

 
(more…)

To flotte norske lokomotivTwo great Norwegian locomotivesZwei schöne norwegischen Lokomotive

 
 

261409 HOBBYTRADE | TMZ 1409 PETERSON NOHAB MZ | TOG | TRAIN | ZUG | Foto: 0rvik

TMZ 1409 PETERSON

 
Foto: 0rvik
 

282704 HOBBYTRADE | MEK DE 2700 CARGOLINK SIEMENS Di.6 | TOG | TRAIN | ZUG | Foto: 0rvik

MAK DE 2700 CARGOLINK

 
Foto: 0rvik

Her er to ferske tilkomster til lokomotiv-samlingen. Det vil si, de ble kjøpt for lenge siden, men grunnet en del flytting siste året, så har de blitt liggende hos forhandler. Og til slutt ble de glemt, men før sommeren så fikk jeg de endelig i posten. To kjempeflotte norske lok fra modelltog-produsenten Hobby Trade. Flere hobbybutikker har forresten kjørt tilbudskampansje på utvalgte modeller fra produsenten, bl.a. Gudmestad Leker og Modeller, Togbutikken, og Electrade. Så suft og kjøp før lageret til butikkene går tomt!

Modelltogene er digitale med lys og lyddekoder. Flott utført, med fine detaljer, lik sine originale forbilder. Togene finner du langs den norske jernbanen, Cargolink’en ofte forran et biltog, og Peterson* (svenskt) gods og flistransport i Østfold. Cargolink MaK De 2700 er det samme lokomotivet som het Di.6 hos NSB. Peterson TMZ var oprinnelig DBS-lok (Danske Statsbaner), men ble etter noen års drift solgt videre til flere Skandinaviske togselskap. Uansett, to nydelige modeller for en norsk modelljernbane!!!

 
 
 

261409 HOBBYTRADE | TMZ 1409 PETERSON NOHAB MZ | TOG | TRAIN | ZUG | Photo: 0rvik

TMZ 1409 PETERSON

 
Photo: 0rvik
 

282704 HOBBYTRADE | MEK DE 2700 CARGOLINK SIEMENS Di.6 | TOG | TRAIN | ZUG | Photo: 0rvik

MAK DE 2700 CARGOLINK

 
Photo: 0rvik

Here’s two of my newset model trains in my locomotive collection. I bought them a long time ago, but I’ve been moving and traveling around the last 14 months, so they had been stored at the dealers shop. They became forgotten, untill I got myself installed at my new place, and I finally got them delivered. Two great Norwegian loco from model train manufacturer Hobbytrade. Several hobby stores have had a promotion offer campaign on selected models from this manufacturer, including GLM, Togbutikken, and Electrade. So take advantage of this offer while it lasts.

The model trains are digital with light and sound decoder. Great done, with fine details, like their original models. The trains can be found along the Norwegian railway, the Cargolink often in front of a car transport train, and Peterson* (Swedish) freight and woodchips transport in Østfold. Cargo Link MaK The 2700 is the same locomotive named Di.6 NSB. Peterson TMZ was originally a DBS-loco (Danish State Railways), but after a few years of operation sold to several Scandinavian rail companies. Anyway, two gorgeous models for a norwegian model railway!!

 
 
 

261409 HOBBYTRADE | TMZ 1409 PETERSON NOHAB MZ | TOG | TRAIN | ZUG | Foto: 0rvik

TMZ 1409 PETERSON

 
Foto: 0rvik
 

282704 HOBBYTRADE | MEK DE 2700 CARGOLINK SIEMENS Di.6 | TOG | TRAIN | ZUG | Foto: 0rvik

MAK DE 2700 CARGOLINK

 
Foto: 0rvik

Hier sind zwei meiner newset Modelleisenbahnen in meiner Sammlung Lokomotive. Ich kaufte sie vor langer Zeit, aber ich habe in Bewegung und Reisen rund um den letzten 14 Monaten, so hatten sie bei den Händlern Shop gespeichert. Wurden sie vergessen, bis ich habe mir bei meinem neuen Ort installiert ist, und ich diese endlich geliefert. Zwei große norwegische Lok von Modellbahn-Hersteller Hobby Trade. Mehrere Hobby-Läden haben ein Sonderangebot Kampagne auf ausgewählte Modelle von diesem Hersteller, einschließlich GLM, Togbutikken und Electrade. So profitieren Sie von diesem Angebot, solange es dauert.

Die Modellzuge sind digital mit Licht und Sound-Decoder. Große getan, mit feinen Details, wie ihr ursprünglichen Modelle. Die Züge können entlang der norwegischen Bahn, die Cargolink oftmals vor einem Autotransport und Peterson* (Schwedisch) Güterverkehr und Fliesen in Østfold gefunden werden. Cargo-Link-MaK Der 2700 ist die gleiche Lokomotive namens di.6 NSB. Peterson TMZ war ursprünglich ein DBS-loco (Dänischen Staatsbahnen), aber nach ein paar Jahren Betrieb zu mehreren skandinavischen Bahngesellschaften verkauft. Wie auch immer, zwei wunderschöne Modelle für einen norwegischen Modelleisenbahn!

 
(more…)
      


E-POST   |   FACEBOOK   |   INSTAGRAM   |   INSTAGRAM   |   TWITTER   |   TWITTER   |   FLICKR   |   YOUTUBE

modelltog modelljernbane modelljernbaner modellokomotiv modell-lokomotiv modell tog modell jernbane modell lokomotiv godsvogn godsvogner godsvognene passasjervogn passasjervogner passasjervogna passasjervognene toget lokomotivene jernbanen jernbana lok damplok damplokomotiv diesellok diesellokomotiv dieseltog ellok el-lok- el lok elektrisk-lokomotiv elektrisk lokomotiv damp lok godstog godslok godslokomotiv godslokene godslokomotivene godstogene leketog leketøy leketoy leker leke lek moro hobby hobbyer fritid model train model trains locomotive locomotives locomotiv locs loc model railroad model railroads model railawy model railways zug zuge bahn bahnen eisenbahn eisenbahne eisenbahnen modellbahn modellbahne modellbahnen modelleisenbahn modelleisenbahnen modellzug modellzuge passanger carry wagon wagons wagen waggon waggons wagens gods freight car vars freightcar freightcars godscar godscars rail rails modeltrain modeltrains modelrailroad modelrailroads modelrailway modelrailways märklin marklin merklin maerklin minitrix trix fleischmann kato lemke arnold kibri hobbytrain heki noch woodland Scenics faller busch hobby trade hobbytrade pico roco