Hvordan få egne togbilder som ikon på Märklins Central StationHow to make your own train images as icons on the Märklin’s Central StationIhre eigene bilder als symbole auf der Märklin Central Station machen


EGNE IKON TIL MÄRKLIN CS2 | MAKE YOUR OWN ICONS FOR CS2 | MACHEN SIE IHRE EIGENEN IKONEN FÜR CS2 | Foto: 0rvik

SKAFF DEG OVERSIKT OVER ALLE DINE MODELLTOG INNE PÅ CENTRAL STASJONEN, VED Å LEGGE INN BILDER AV LOKOMOTIVENE DINE.

Foto: 0rvik

Er du en av de som har Skandinaviske lokomotiv lagt inn på din Märklin Central Stasjon 2, og som savner utvalget av norske, svenske, og danske lok i ikon’oversikten? Og som derav må velge enten den blanke logoen, eller standardikonet med de tre spørsmålstegnene på? Det er forståelig at Märklin kun vil ha sine egne togmodeller representert i lokikon-utvalget. Men de har likevel kun ett fåtall av sine lokomotiv lagt inn på listen, samme gjelder kraner, vogner, og annet digitalt ustyr.

For meg så ble det bare til en stor irritasjon – hvorfor ha mulighet til å ha bilder av lokomotivene på styringsenheten, når en ikke får lagt inn de togene en har, og bruker. Samtidig hadde jeg en ønske om å kunne raskt skille ulike lok av samme type, for eksempel så har jeg 4 NSB EL18. Videre har noen av lokomotivene to dekoderadresser, og det hadde vært greit å kunne legge til et symbol eller loknummer på selve ikonet som forteller noe om hvilken dekoder / enhet du ønsker å velge.

Derfor har jeg i en evighet søkt på nettet etter en måte å selv kunne legge inn bilder på CS2. Og endelig, på et forum, fant jeg oppskriften. Så nå har jeg fått lagt inn bilder av alle mine lokomotiv, så de kommer oversiktlig opp i listen over de tog og enheter som er installert. Så slipper en å lese seg gjennom loknavn for å finne det en ønsker å styre. Her kan du se hvordan du skal gå frem for å legge inn dine egne lokomotiv-ikon (eller symboler) inn på din Märklin Central Station 2. Les NB nederst først!


EGNE IKON TIL MÄRKLIN CS2 | MAKE YOUR OWN ICONS FOR CS2 | MACHEN SIE IHRE EIGENEN IKONEN FÜR CS2 | Photo: 0rvik

GET A NICE OVERVIEW OF YOUR TRAINS IN THE CENTRAL STAION BY UPLOADING PICTURES OF YOUR OWN LOCOMOTIVES.

Photo: 0rvik
Are you one of those who have Scandinavian locomotives installed on your Märklin Central Station 2, and that misses Norwegian, Swedish, and Danish trains in the selection of train icons? And therefor have to choose either the blank logo or standard icon with the three question marks on it? It’s understandable that Märklin only wants to have their own train models represented in the locomotives icon selection. But they still have a limited number of their locomotives placed on the list, the same applies to cranes, wagons, and other digital equipment.

To me it was just a great irritation – why have the opportunity to have pictures of the locomotives on the controller, when one does not get to add the trains one have and use. At the same time, I had a wish to quickly distinguish different trains of the same type, for example I have four NSB EL18. Moreover, some of the locomotives have two decoder addresses, and it would be great to add a symbols or train numbers on the icons that says something about the decoder / device you want to select.

Therefore I searched for ages on the internet for a way to add pictures onto CS2. And finally, on a forum, I found the solution. So now I have added pictures of all my locomotives into the list of the trains and devices installed. So now I don’t have to read through trains names to find the unit I’m looking for to control. Here you can see how to proceed in order to upload your own locomotive icons (or symbols if you prefer) into your Märklin Central Station 2. Read NB at the bottom first!


EGNE IKON TIL MÄRKLIN CS2 | MAKE YOUR OWN ICONS FOR CS2 | MACHEN SIE IHRE EIGENEN IKONEN FÜR CS2 | Foto: 0rvik

MACHEN EINEN ÜBERBLICK ÜBER IHRE ZÜGE IM CENTRAL STAION DURCH HOCHLADEN FOTOS IHRES EIGENEN LOKOMOTIVEN.

Foto: 0rvik
Sind Sie einer von denen, die skandinavischen Lokomotiven auf Ihrer Märklin Central Station 2 installiert haben, und das fehlt Norwegisch, Schwedisch, Dänisch und Züge in der Auswahl der Zug-Symbole? Und dafür müssen entweder die leere Logo oder Standard-Icon mit den drei Fragezeichen auf sie zu wählen? Es ist verständlich, dass Märklin will nur ihre eigene Bahnmodelle in der Lokomotiven-Symbol Auswahl vertreten zu lassen. Aber sie haben noch eine begrenzte Anzahl an ihre Lokomotiven auf die Liste gesetzt, das gleiche gilt für Kräne, Wagen und anderen digitalen Geräten.

Für mich war es nur eine große Irritation – warum haben die Möglichkeit, Bilder von den Lokomotiven auf dem Controller zu haben, wenn man nicht bekommen, um die Züge ein nutzen, und haben. Zur gleichen Zeit hatte ich den Wunsch, verschiedene Züge des gleichen Typs schnell zu unterscheiden, zum Beispiel habe ich vier NSB EL18. Darüber hinaus haben einige der Lokomotiven zwei Decoderadressen, und es wäre toll, hinzuzufügen ein Zeichen oder Zugnummern auf die Ikonen, die etwas sagt über den Decoder / Gerät, das Sie wählen möchten.

Daher suchte ich für eine lange Zeit im Internet nach einer Möglichkeit, Bilder auf CS2 hinzufügen. Und schließlich, in einem Forum, fand ich die Lösung. So, jetzt habe ich alle meine Bilder von Lokomotiven in die Liste der Züge und Geräte installiert aufgenommen. So, jetzt habe ich nicht durch Züge Namen zu lesen, um das Gerät Ich suche zur Kontrolle finden. Hier sehen Sie, wie Sie vorgehen, um eigene Lokomotive Icons (Symbole oder wenn Sie bevorzugen) in Ihre Märklin Central Station 2 hochladen. Lesen NB an der Unterseite zuerst!

(more…)

CD 66 CargoNet fra ESU er tvers igjennom imponerende!CargoNet Class 66 from ESU is downright impressive!CargoNet Class66 von ESU ist geradezu beeindruckend!


ESU 31053 | CD 66 | CLASS 66 | CARGONET | LOKSOUND POWERPACK DECODER | Foto: 0rvik

ESUS SOLIDE MODELL AV DET NORSKE DIESELLOKOMOTIVET CD66 FRA CARGONET

Foto: 0rvik

Endelig kom e-posten fra Togbutikken, om at ESUs nye diesellokomotiv fra CargoNet, kjent som CD 66 i Norge, var ankommet fra leverandør! Det har vært en lang ventetid fra bestilling, men der var verdt hver en dag. For dette er kremen av hva moderne modelljernbane, til folkelig pris, har å by på. Dette er et lite mesterverk fra ende til annen, og inngår i ESU Engineering Edition serie. Her virker det som om det ikke har blitt spart på noenting, hverken på soliditet, detaljer, eller de tekniske løsningene!

Lokomotivet kommer i en flott boks, med ferdigmonterte detaljer, nyeste LokSound v4.0 M4 dekoder ferdig montert, poser med ekstradeler, og flere verktøy. Bare det å ta det ut av holderen, og kjenne vekten gjør at en blir fylt av beundring. Detaljene er mange og nydelige. Det monteres en foreløpig togbane for testkjøring, og oppkoblingen til Central Stationen gjøres unna på null komma niks. Det skal krible i hele kroppen før man er ferdig med testrunden, for denne vil imponere flere enn modelltogentusiastene.

Digitaldekoderen sørger for hele 22 funksjoner som kan styres av føreren, (dessverre er kun 16 av de tilgjengelig for de som har kontrollenheter fra Märklin – men de viktigste ligger på de første plassene). Ikke bare er der montert en lokfører i førerhuset, men der er montert belysning i begge førerhus, og ikke nok med det – dashbordet har også fått egen belysning! Der er mange lydfunksjoner også, og de kommer ut av TO kraftige høytalere, montert i hver sin ende av toget. Dette godstoget skal høres!

Men det er når en begynner å kjøre at en merker de innebygde ekstrafunksjonene som skille det ut fra «resten av gjengen». Ikke bare lager det bremselyder, som er normalt for modelltog i dag, men det lager hvinelyder i kurver og over penser også! Er farten høy når en bremser, så kommer det også lysgnister fra undersiden av toget!!! De har toppet det hele med en røykgenerator, koblet opp mot en fartssensor. Røykvesken (det anbefales ESU Dampf-Rauch Destillat) medfølger ikke, men kjøpes utenom.

Godstoget er spennende nok i seg selv, bare utseende! Et barskt diesellok, med et tøft utseende. Men alle funksjonene som ESU Electronic Solutions har klart å dytte inn i dette lokomotivet, til denne prisen, er bare imponerende! Dette vil bli en av hovedattraksjonene på den fremtidige modelljernbanen! En kan forstå at dette lokomotivet raskt ble utsolgt i Norge, og tilbakemeldingen fra produsent er at der ikke vil bli produsert flere. Så her gjelder det å være observant om en vil skaffe seg ett.

ESU 31053 | ENGINEERING EDITION | CD66 | CLASS 66 | CARGONET | Foto: 0rvik

DIGITALT, MED KURVESENSORER, RØYKGENERATOR, OG ENORMT MED LYS OG LYDFUNKSJONER

Foto: 0rvik


ESU 31053 | CD 66 | CLASS 66 | CARGONET | LOKSOUND POWERPACK DECODER | Photo: 0rvik

ESU’S SOLID MODEL OF THE NORWEGIAN DIESEL LOCOMOTIVE CD66 FROM THE STATE COMPANY CARGONET

Photo: 0rvik

Finally came the email from Togbutikken, that the ESU’s new diesel locomotive from CargoNet, known as CD 66 in Norway, had arrived from supplier! It has been a long wait from ordering, but it was worth every day. For this is the cream of what modern model railroad, for this price, has to offer. This is a masterpiece from beginning to end, and included in the ESU Engineering Edition series. It seems that there has not been spared of any thing, neither the strength, detail, or the technical solutions!

The locomotive comes in a nice box, with pre-assembled details, latest LokSound v4.0 M4 decoder assembled. Bags of additional parts and additional tools. Simply take it out of the holder and feel the weight makes a man be filled with admiration. The details are many and beautiful. I mounted a preliminary model railway for test driving, and the connection to the Central Station was completed in no time. I will tingle throughout your body before you are finished with the test round, this will impress more than model railroading enthusiasts.

The digital decoder provides for a total of 22 functions that can be controlled by the driver, (unfortunately only 16 of those available for those with controllers from Märklin – but the main ones is on the first places). Not only are there fitted a train driver in the cab, but there is mounted lighting in both cabins and not enough with that – the dashboard has also got its own lighting! There are many audio features as well, and they come out of TWO powerful loudspeakers, mounted at each end of the train. This freight train shall be heard!

But it is when one starts to run that makes the built-in extra features that differentiate it from «the rest of the gang.» Do not just make it slow sounds, which is normal for model trains today, but it makes whining noises in curves and over turnouts too! Is high speed when you brakes, so it also bright sparks from underneath the train!! They topped it off with a smoke generator, connected to a speed sensor. Smoke case (it is recommended ESU Dampf-Rauch distillates) not included, and purchased in addition.

The cargo freight train is exciting enough in itself, just look! A harsh Diesel, with a cool look. But all the features ESU Electronic Solutions has managed to put into this engine, at this price, is just stunning! This will be one of the main attractions of the future model railroad! One can understand that this locomotive was quickly sold out in Norway, and the feedback from the manufacturer is that there will not be produced additionals. So it is important to be observant if you want to acquire one.

ESU 31053 | ENGINEERING EDITION | CD66 | CLASS 66 | CARGONET | Photo: 0rvik

DIGITAL WITH CURVE SENSORS, SMOKE GENERATOR AND ALOT OF LIGHT AND AUDIO FUNCTION

Photo: 0rvik


ESU 31053 | CD 66 | CLASS 66 | CARGONET | LOKSOUND POWERPACK DECODER | Foto: 0rvik

ESUS SOLIDEN MODELL DIE NORWEGISCHENDIESELLOKOMOTIVE CD66 VON STAATLICHEN CARGONET

Foto: 0rvik

Schließlich bekam die E-Mail von Togbutikken, dass die neue ESU Diesellokomotive von CargoNet, wie CD 66 in Norwegen bekannt ist, war von Lieferanten angekommen! Es war eine lange Wartezeit von der Bestellung, aber es war jeden Tag wert. Denn das ist die Creme der modernen Modelleisenbahn, einem beliebten Preis. Das ist ein Meisterwerk von Anfang bis Ende, und ist ein Teil des ESU Engineering Edition Serie. Es scheint, als wenn sie nicht einige verschont – weder die Kraft, Detail, oder die technischen Lösungen!

Die Lok kommt in einer schönen Box, mit vormontierten Details, aktuelle LokSound V4.0 M4 Decoder montiert. Taschen von Zusatzteilen und zusätzliche Werkzeuge. Nehmen Sie es einfach aus der Halterung und spüren das Gewicht verlässt man mit Bewunderung erfüllt. Die Details sind vielfältig und schön. Es montiert eine vorläufige Eisenbahnen für die Probefahrt und die Verbindung zum Hauptbahnhof in kürzester Zeit abgeschlossen werden. Es wird im ganzen Körper kribbeln, bevor Sie mit dem Test-Runde fertig sind, wird dies zu beeindrucken mehr als Modellbahn-Enthusiasten.

Der Digital-Decoder bietet für insgesamt 22 Funktionen, die vom Fahrer gesteuert werden kann, (leider nur 16 von denen, für die mit Controllern von Märklin – aber der Schlüssel ist auf die ersten Plätze). Es gibt nicht nur ausgestattet Lokführer in der Kabine, aber es wird die Beleuchtung sowohl in der Kabine montiert ist und nicht genug davon – das Dashboard hat auch seine eigene Beleuchtung! Es gibt viele Audio-Funktionen als auch, und sie aus zwei leistungsstarke Lautsprecher, die an jedem Ende des Zuges angebracht zu kommen. Dieser Güterzug ist zu hören!

Aber es ist, wenn man zu laufen, das macht die integrierten Zusatzfunktionen, die es von zu differenzieren beginnt «der Rest der Bande.» Machen Sie nicht nur es langsam Klänge, die heute normal für Modelleisenbahnen ist, aber es macht heulende Geräusche in Kurven und über Weichen auch! Ist hohe Geschwindigkeit beim Bremsen, so dass es auch helle Funken von unter dem Zug! Sie belegt ihn mit einem Rauchgenerator, mit einem Geschwindigkeitssensor verbunden. Smoke Tasche (es wird empfohlen ESU Dampf-Rauch Destillate) nicht im Lieferumfang enthalten, aber zusätzlich gekauft.

Güterzug ist spannend genug in sich selbst, nur schauen! Ein harter Diesellokomotive , mit einem kühlen Blick. Aber alle Funktionen ESU Electronic Solutions hat es geschafft, in diesen Motor zu schieben, zu diesem Preis, ist einfach atemberaubend! Dies wird eine der Hauptattraktionen der Zukunft Modelleisenbahn sein! Man kann verstehen, dass diese Lokomotive wurde schnell in Norwegen verkauft, und der Rückmeldung von der Hersteller ist, dass es nicht mehr hergestellt werden. So, hier ist es wichtig, aufmerksam zu erwerben ein a’ll sein.

ESU 31053 | ENGINEERING EDITION | CD66 | CLASS 66 | CARGONET | Foto: 0rvik

DIGITAL MIT KURVE SENSOREN, RAUCHGENERATOR, UND VIELE LICHT UND AUDIO-FUNKTIONEN

Foto: 0rvik

(more…)

Ny oppdatering til Märklin Central Station 2New update to Märklin Central Station 2Neues Update zur Märklin Central Station 2

MÄRKLIN CENTRAL STATION 2 | OPPDATERING OG MOBILTELEFON APPLIKASJON | UPDATE AND MOBILE APPLICATION | NEUHEIT UND MOBIL APP | Foto: 0rvik

MÄRKLIN HAR KOMMET MED EN NY OPPDATERING TIL CS2, OG TO NYE APPER FOR MOBIL

Foto: 0rvik

Etter en lang hobbypause så var det på tide å ta frem modelltogene igjen. Det første jeg gjorde var å sjekke om der var kommet noen nye oppdateringer av programvaren til «Sentralstasjonen» til Märklin. Det skulle vise seg at der var kommet en stor nyhet! En splitter ny versjon var kommet – Software-Version 3.0.1. Denne sørger for at en kan ta i bruk alle de spennende funksjonene som tilbys i Märklin sin nylansering MFX+. Dette vil bli en implementert i de fleste nye togmodellene til Märklin i fremtiden.

MÄRKLIN CENTRAL STATION 2 | OPPDATERING OG MOBILTELEFON APPLIKASJON | UPDATE AND MOBILE APPLICATION | NEUHEIT UND MOBIL APP | Foto: 0rvik

NEW UPDATE FOR THE MÄRKLIN CENTRAL STATION 2 AND TWO NEW PHONE APPS

Foto: 0rvik

After a long hobby break it was time to bring out the model trains again. The first thing I did was to check if there were some new updates of the software to the Central Station 2 for Märklin. It turned out that there was big news! A brand new version had come – Software-Version 3.0.1. This ensures that one can use all the exciting features offered in Märklin’s new launch MFX +. This will be implemented in most new train models by Märklin in the future.

MÄRKLIN CENTRAL STATION 2 | OPPDATERING OG MOBILTELEFON APPLIKASJON | UPDATE AND MOBILE APPLICATION | NEUHEIT UND MOBIL APP | Foto: 0rvik

NEW UPDATE FÜR DIE MÄRKLIN CENTRAL STATION 2 UND ZWEI NEUE PHONE APPS

Foto: 0rvik

Nach einem langen Hobby, Pause, war es Zeit zu herausbringen die Modelleisenbahnen nochmals. Das erste, was ich tat, war zu prüfen, ob es einige neue Updates der Software in die Central Station 2 für Märklin. Es stellte sich heraus, dass es große Neuigkeiten! Eine neue Version gekommen – Software-Version 3.0.1. Dies stellt sicher, dass man all die spannenden Features in der neuen Märklin MFX+ Einführung zu nutzen. Dies wird in den meisten neuen Modelle von Märklin-Bahn in der Zukunft umgesetzt werden.

(more…)

Lufthansa selgesLufthansa for saleLufthansa zu verkaufen

1:87 LUFTHANSA AIRBUS A320 | HÅNDLAGET  I ETT EKSEMPLAR | HANDMADE ONE OF A KIND | HANDGEMACHTE IN EINEM EINZIGEN EXEMPLAR | Foto: 0rvik

LUFTHANSA AIRBUS 320 I 1:87

Foto: 0rvik

Modelltog 1:87 no
RIETZE | LUFTHANSA | FLYBUSSER | AIRPORT SHUTTLE COACHES | FLUGHAFENBUSSES | Foto: 0rvik

LUFTHANSA FLYBUSSER

Foto: 0rvik

Modelljernbane 1:87 no
2867 MÄRKLIN | LUFTHANSA AIRPORT EXPRESS TRAIN | Foto: 0rvik

LUFTHANSA FLYTOG

Foto: 0rvik

Lufthansa legger ned driften på modelljernbanen, og selges til høystbydende. Vil bli kvitt alt jeg har av Lufthansa-gjenstander i 1:87 som jeg har liggende. Dette fordi de ikke er aktuelle å ta med på neste modelljernbane. Har nok med de to store norske flyselskapene, samt norske flybusser og flytog. Så alt som er avbildet på de tre bildene ovenfor er for salg (bortsett fra vogntoget). De ligger nå ute på Ebay.de, men kan selges utenom ved et godt prisforslag. Der kan også avtales henting i Trondheim.

Modellen av Airbus 320, er i H0-skala, og vil passe perfekt inn på et anlegg med flytrafikk – evt. flygende over anlegget. Modellen er håndlaget på bestilling og finnes kun i ett eksemplar. En fot i treverk medfølger. Wingletseme. haifinnene ytterst på vingen, er skadet, men flyet er ellers i topp stand! Bussene er miniatyrversjoner av busser i virkeligheten fra Oberbayern-området. Ekspressflytoget er et BR 111 elektrolokomotiv med tre passasjervogner som opprinnelig traffikerte Frankfurt – Stuttgart.

1:87 LUFTHANSA AIRBUS A320 | HÅNDLAGET  I ETT EKSEMPLAR | HANDMADE ONE OF A KIND | HANDGEMACHTE IN EINEM EINZIGEN EXEMPLAR | Foto: 0rvik

LUFTHANSA AIRBUS 320 IN 1:87

Foto: 0rvik

Model railroad 1:87 no
RIETZE | LUFTHANSA | FLYBUSSER | AIRPORT SHUTTLE COACHES | FLUGHAFENBUSSES | Foto: 0rvik

LUFTHANSA AIRPORT BUSES

Foto: 0rvik

Model railroads 1:87 no
2867 MÄRKLIN | LUFTHANSA AIRPORT EXPRESS TRAIN | Foto: 0rvik

LUFTHANSA AIRPORT EXPRESS TRAIN

Foto: 0rvik

Lufthansa will be closed down on the model railway, and sold to the highest bidder. I have to get rid of everything I have of Lufthansa objects in 1:87. This is because they are not relevant to include on the next model railway installation. I do have enough with the two major Norwegian airline companies and Norwegian airport buses and airport trains. So everything that is pictured on the three images above are for sale (except the truck). They are now uploaded on Ebay.de, but may be sold outside at a good price.

The model of the Airbus 320, is in H0 scale and will fit perfectly into a facility with air traffic – possibly flying over the installation. The model is handmade to order and are only available in one copy. One foot in timber is provided. The winglets, shark fin tip of the wing, is damaged but the plane is otherwise in top condition! Buses are miniature versions of buses in real life from Upper Bavaria area. The airport express train is an electric locomotive with three passenger carriages that trafficked Frankfurt – Stuttgart.

1:87 LUFTHANSA AIRBUS A320 | HÅNDLAGET  I ETT EKSEMPLAR | HANDMADE ONE OF A KIND | HANDGEMACHTE IN EINEM EINZIGEN EXEMPLAR | Foto: 0rvik

LUFTHANSA AIRBUS 320 IM 1:87

Foto: 0rvik

Model railroad 1:87 no
RIETZE | LUFTHANSA | FLYBUSSER | AIRPORT SHUTTLE COACHES | FLUGHAFENBUSSES | Foto: 0rvik

LUFTHANSA FLUGHAFEN BUSSEN

Foto: 0rvik
Model railroads 1:87 no
2867 MÄRKLIN | LUFTHANSA AIRPORT EXPRESS TRAIN | Foto: 0rvik

LUFTHANSA FLUGHAFEN ZUG

Foto: 0rvik

Lufthansa stillgelegt Operationen an der Modelleisenbahn und verkauft an den Höchstbietenden. Ich muss alles loswerden von Lufthansa Objekte in 1:87 ich habe. Dies, weil sie nicht relevant auf der nächsten Modellbahnanlage sind enthalten. Ich habe genug zu tun mit den beiden großen norwegischen Fluggesellschaften und norwegischer Flughafen Busse und Flughafenzüge. Also alles, was auf den drei Bildern oben abgebildet ist stehen zum Verkauf (mit Ausnahme des LKW). Sie sind jetzt auf Ebay.de hochgeladen, kann aber außerhalb zu einem guten Preis verkauft werden Vorschläge.

Das Modell des Airbus 320, ist in H0 und passt perfekt zum einer Anlage mit der Luftverkehr – möglicherweise fliegen über der Anlage. Das Modell wird in Handarbeit auf Bestellung und sind nur in einem Exemplar. Ein Fuß in Holz vorgesehen. Die Winglets, Haifischflosse Spitze des Flügels, ist beschädigt, aber das Flugzeug ist sonst in einem Top-Zustand! Busse sind Miniatur-Versionen von Bussen im wirklichen Leben aus Oberbayern Bereich. Der Flughafen-Express-Zug ist eine BR 111 E-Lok mit drei Reisezugwagen, dass ursprünglich Frankfurt gehandelt – Stuttgart.

Link til Ebay-auksjoner:   Airbus 320-212 | MB Integro | MB O 404 | Setra S 315 | MB Travego | BR 111 Airport express train
Modelljernbane 1:87 no
1:87 LUFTHANSA AIRBUS A320 | HÅNDLAGET  I ETT EKSEMPLAR | HANDMADE ONE OF A KIND | HANDGEMACHTE IN EINEM EINZIGEN EXEMPLAR | Foto: 0rvik

FLYMODELLEN SELGES SOM AVBILDET, UTEN VOGNTOGET PÅ ØVERSTE BILDET

Foto: 0rvik

Link to Ebay auctions:   Airbus 320-212 | MB Integro | MB O 404 | Setra S 315 | MB Travego | BR 111 Airport express train
Modelljernbane 1:87 no
1:87 LUFTHANSA AIRBUS A320 | HÅNDLAGET  I ETT EKSEMPLAR | HANDMADE ONE OF A KIND | HANDGEMACHTE IN EINEM EINZIGEN EXEMPLAR | Foto: 0rvik

THE AIRCRAFT MODEL IS SOLD AS SHOWN IN THE PICTURE WITHOUT THE TRUCK IN THE UPPER IMAGE

Foto: 0rvik

Link zu Ebay-Auktionen:   Airbus 320-212 | MB Integro | MB O 404 | Setra S 315 | MB Travego | BR 111 Airport express train
Modelljernbane 1:87 no
1:87 LUFTHANSA AIRBUS A320 | HÅNDLAGET  I ETT EKSEMPLAR | HANDMADE ONE OF A KIND | HANDGEMACHTE IN EINEM EINZIGEN EXEMPLAR | Foto: 0rvik

DER LUFTFAHRZEUGMODELL VERKAUFT ALS IN DER ABBILDUNG DARGESTELLT OHNE DIE TRUCK IN DER OBEREN BILD

Foto: 0rvik

Heljan contrainerterminal til salgsHeljan contrainerterminal for saleHeljan Contrainerterminal zu verkaufen

89001 HELJAN | CONTRAINERTERMINAL | CONTAINER CRANE | CONTRAINERKRAN | Foto: 0rvik

DIGITAL CONTAINERKRAN

 
Foto: 0rvik
 
Model railroad 1:87 no
89001 HELJAN | CONTRAINERTERMINAL | CONTAINER CRANE | CONTRAINERKRAN | Foto: 0rvik

CONTAINERTERMINAL

 
Foto: 0rvik
Model railroads 1:87 no
89001 HELJAN | CONTRAINERTERMINAL | CONTAINER CRANE | CONTRAINERKRAN | Foto: 0rvik

FJERNKONTROLLERT OG MOTORISERT MED BELYSNING

 
Foto: 0rvik
Selger min Heljan containerterminal. Den er digital og blir styrt via en kontrollpult. Den kan også gjøres mulig å styre fra Central Station. Containerkranen er motorisert, og kan kjøres frem og tilbake, samtidig som der er flere muligheter til å bevege og snu selve kranen. Man kan heise opp og ned containerne (ikke i funksjon, mulig tauverk sitter fast). Containerne festes og løsnes ved å slå av og på en magnetfunksjon på kranen. Der medfølger to containere, men en kan kjøpe magneter for containere utenom.

Belysning og lyskastere, samt magnetfunksjonen fungerer utmerket! Kranen kommer med bakke/underlag og en skinnelengde. Bakken er kuttet opp for føring av to skinneganger, men delene for å fylle igjen medfølger. Alt kommer i original embalasje med bruksanvisning. Selges som avbildet. Den er nå lagt ut for salg på Ebay.de, med auksjonsslutt den 5. oktober. Mrk. der er oppført feil fraktpris for Norge, og den kan evt. hentes i Trondheim. Et salg utenom Ebay kan gjøres om en får inn et godt prisforslag.

Kranen har ikke vært i produksjon siden 2007. Den føres ikke lenger, er utsolgt i samtlige butikker både i innland og utland, og er sjelden å finne på bruktmarkedet. Så grip sjansen! Her kan du se et priseksempel fra bruktmarkedet. Denne terminalen vil ta seg godt ut på enhver moderne modelljernbane, og den er ment å passe inn på anlegg både i OO og H0-skala. Portalkranen er forøvrig den samme typen containerkraner som CargoNet har i bruk ved containerterminalen på Alnabru i Oslo.

CONTAINERKRANA ER NÅ SOLGT

 
89001 HELJAN | CONTRAINERTERMINAL | CONTAINER CRANE | CONTRAINERKRAN | Foto: 0rvik

DIGITAL CONTAINER CRANE

 
Photo: 0rvik
 
Modelljernbane 1:87 no
89001 HELJAN | CONTRAINERTERMINAL | CONTAINER CRANE | CONTRAINERKRAN | Foto: 0rvik

CONTAINER TERMINAL

 
Photo: 0rvik
Modelljernbane 1:87 no
89001 HELJAN | CONTRAINERTERMINAL | CONTAINER CRANE | CONTRAINERKRAN | Foto: 0rvik

REMOTE CONTROLLED, MOTORIZED WITH LIGHTS

 
Photo: 0rvik
I’m selling my Heljan container terminal. It is digital and is controlled via a control desk. It may also made possible to control from Central Station. The Container crane is motorized and can run back and forth, while there are more opportunities to move and turn the crane. One can hoist up and down containers (not in function, possible rope stuck). The containers fastened and loosened by turning off and on a magnetic feature on the crane. Two containers comes with the crane, but you can also buy extra magnets.

Lighting and spotlights, and the magnet function works great! The crane comes with ground / surface and one rail length. The ground is cut up to make room for two rails, but the parts to fill the gap are included. Everything comes in original packaging with the user manual. Sold as pictured. It is now offered for sale at Ebay.de, with the auction to end on 5 October. The crane can be obtained in Trondheim, Norway. A sale outside of Ebay can be done if I get a good offer, before any bidding take place.

The crane has not been in production since 2007. It is no longer in sale, sold out in all stores both at home and abroad, and is rare to find on the used market. So grab your chance! Here you can see a price example from the used market. This terminal will look good in any modern model railroad, and is meant to fit into both OO and H0-scale installations. The portal crane is actually the same type of container cranes CargoNet use at the container terminal on Alnabru in Oslo.

THE CONTAINER CRANE IS NOW SOLD!

 
89001 HELJAN | CONTRAINERTERMINAL | CONTAINER CRANE | CONTRAINERKRAN | Foto: 0rvik

DIGITAL CONTAINERKRAN

 
Foto: 0rvik
 
Modellbahn 1:87 no
89001 HELJAN | CONTRAINERTERMINAL | CONTAINER CRANE | CONTRAINERKRAN | Foto: 0rvik

CONTAINERTERMINAL

 
Foto: 0rvik
Modelleisenbahn 1:87 no
89001 HELJAN | CONTRAINERTERMINAL | CONTAINER CRANE | CONTRAINERKRAN | Foto: 0rvik

FERNGESTEUERT, MOTORISIERT MIT BELEUCHTUNG

 
Foto: 0rvik
Ich verkaufe meine Heljan Containerterminal. Es ist digital und wird über ein Steuerpult gesteuert. Es kann auch möglich gemacht, vom Central Station zu steuern. Der Container-Kran ist motorisiert und kann hin und her getrieben werden, und es gibt mehr Möglichkeiten, sich zu bewegen und drehen den Kran. Man kann nach oben und unten hissen Behältern (nicht in der Funktion, möglich Seil stecken). Die Behälter befestigt und durch Ein-und Ausschalten eines magnetischen Merkmal des Krans gelockert. Zwei Container mit dem Kran kommt, aber Sie können auch zusätzliche Magneten für Ihre eigenen Container kaufen.

Beleuchtung und Scheinwerfer, und der Magnet-Funktion funktioniert super! Der Kran ist mit Masse / Fläche und einer Schienenlänge. Die ebenerdigen wird, um Platz für zwei Schienen machen schneiden, aber die Teile, um die Lücke zu füllen sind enthalten. Alles kommt in Originalverpackung mit Bedienungsanleitung. Verkauft wie abgebildet. Es wird jetzt zum Verkauf bei Ebay.de angeboten, und die Auktion endet der 5. Oktober. Der Kran kann in Trondheim, Norwegen, erhalten werden. Ein Verkauf außerhalb von Ebay zu tun, wenn ich ein gutes Angebot bekommen werden, bevor eine Gebote erfolgen.

Der Kran wurde nicht in der Produktion seit 2007. Es ist nicht mehr im Verkauf. sind in allen Filialen im In-und Ausland verkauft. und ist selten auf dem Gebrauchtmarkt zu finden. So Schnappen Sie sich Ihre Chance! Hier sehen Sie ein Preisbeispiel aus dem Markt verwendet. Dieses Terminal sehen daher in jedem modernen Modellbahn gut, und soll sowohl in OO und H0 Anlagen passen. Der kran ist tatsächlich der gleiche Art von Containerbrücken CargoNet Einsatz am Containerterminal auf Alnabru in Oslo.

DER CONTAINERKRAN IST VERKAUFT!

 
(more…)

Tog og jernbanebilder fra det ganske land, og store verdenTrain and railroad pictures I’ve takenBahn-und Eisenbahn-Bilder die ich fotografiert habe

CARGONET | CD312 | EURO4000 | TRONDHEIM | Foto: 0rvik

NORGE – TRONDEIM – SKANSEN

 
Foto: 0rvik
 
Modelljernbane 1:87 no
JAPAN | KYOTO - UNO | Foto: 0rvik

JAPAN – KYOTO – UNO

 
Foto: 0rvik
 
Modelljernbane 1:87 no
SVEITS | OBERALPPASS | GOTTHARD BAHN | Foto: 0rvik

SVEITS – OBERALPPASSET – ANDERMATT

 
Foto: 0rvik
 

Da har jeg begynt å laste opp bilder på siden »Jernbanebilder». Der legger jeg ut foto av tog og jernbane i 1:1 som jeg kommer over – enten her hjemme i Norge, eller ute i den store verden. Siden blir oppdatert så fort jeg finner noe interessant å legge ut. Samtlige bilder er tatt av meg, om ikke annet står nevnt, og de blir sortert i album. Tar jeg mange bilder på en tur eller dag, så havner de gjerne i samme album. Øvrige, og random, bilder havner i et diversealbum som vil bli oppdatert jevnlig.

Flere av bildene er av tog og lokomotiv som jeg ønsker meg i modelltog. Ikke minst de mange arbeids- og vedlikeholdslok, samt en del diesel- og elektrolok hadde vært flott å se i H0-skala (eller N-skala). Videre er det mange av bildene fra ulike jernbaneområder som er til god inspirasjon om en bygger seg en modelljernbane. Foreløpig har jeg lagt ut følgende; diverse bilder fra Norge, oppgraderingen på Oslo S, fra studieturen gjennom Sveits, og fra Japanturen i 2010. Skulle gjerne tatt fler bilder.

 
CARGONET | CD312 | EURO4000 | TRONDHEIM | Foto: 0rvik

NORWAY – TRONDEIM – SKANSEN

 
Photo: 0rvik
 
Modelljernbane 1:87 no
JAPAN | KYOTO - UNO | Foto: 0rvik

JAPAN – KYOTO – UNO

 
Photo: 0rvik
 
Modelljernbane 1:87 no
SVEITS | OBERALPPASS | GOTTHARD BAHN | Foto: 0rvik

SWITZERLAND – OBERALPPASSET – ANDERMATT

 
Photo: 0rvik
 

TEXT IS COMING

 
CARGONET | CD312 | EURO4000 | TRONDHEIM | Foto: 0rvik

NORWEGEN – TRONDEIM – SKANSEN

 
Foto: 0rvik
 
Modelljernbane 1:87 no
JAPAN | KYOTO - UNO | Foto: 0rvik

JAPAN – KYOTO – UNO

 
Foto: 0rvik
 
Modelljernbane 1:87 no
SVEITS | OBERALPPASS | GOTTHARD BAHN | Foto: 0rvik

SCHWEIZ – OBERALPPASSET – ANDERMATT

 
Foto: 0rvik
 

TEXT KOMMT

 
(more…)

To flotte norske lokomotivTwo great Norwegian locomotivesZwei schöne norwegischen Lokomotive

 
 

261409 HOBBYTRADE | TMZ 1409 PETERSON NOHAB MZ | TOG | TRAIN | ZUG | Foto: 0rvik

TMZ 1409 PETERSON

 
Foto: 0rvik
 

282704 HOBBYTRADE | MEK DE 2700 CARGOLINK SIEMENS Di.6 | TOG | TRAIN | ZUG | Foto: 0rvik

MAK DE 2700 CARGOLINK

 
Foto: 0rvik

Her er to ferske tilkomster til lokomotiv-samlingen. Det vil si, de ble kjøpt for lenge siden, men grunnet en del flytting siste året, så har de blitt liggende hos forhandler. Og til slutt ble de glemt, men før sommeren så fikk jeg de endelig i posten. To kjempeflotte norske lok fra modelltog-produsenten Hobby Trade. Flere hobbybutikker har forresten kjørt tilbudskampansje på utvalgte modeller fra produsenten, bl.a. Gudmestad Leker og Modeller, Togbutikken, og Electrade. Så suft og kjøp før lageret til butikkene går tomt!

Modelltogene er digitale med lys og lyddekoder. Flott utført, med fine detaljer, lik sine originale forbilder. Togene finner du langs den norske jernbanen, Cargolink’en ofte forran et biltog, og Peterson* (svenskt) gods og flistransport i Østfold. Cargolink MaK De 2700 er det samme lokomotivet som het Di.6 hos NSB. Peterson TMZ var oprinnelig DBS-lok (Danske Statsbaner), men ble etter noen års drift solgt videre til flere Skandinaviske togselskap. Uansett, to nydelige modeller for en norsk modelljernbane!!!

 
 
 

261409 HOBBYTRADE | TMZ 1409 PETERSON NOHAB MZ | TOG | TRAIN | ZUG | Photo: 0rvik

TMZ 1409 PETERSON

 
Photo: 0rvik
 

282704 HOBBYTRADE | MEK DE 2700 CARGOLINK SIEMENS Di.6 | TOG | TRAIN | ZUG | Photo: 0rvik

MAK DE 2700 CARGOLINK

 
Photo: 0rvik

Here’s two of my newset model trains in my locomotive collection. I bought them a long time ago, but I’ve been moving and traveling around the last 14 months, so they had been stored at the dealers shop. They became forgotten, untill I got myself installed at my new place, and I finally got them delivered. Two great Norwegian loco from model train manufacturer Hobbytrade. Several hobby stores have had a promotion offer campaign on selected models from this manufacturer, including GLM, Togbutikken, and Electrade. So take advantage of this offer while it lasts.

The model trains are digital with light and sound decoder. Great done, with fine details, like their original models. The trains can be found along the Norwegian railway, the Cargolink often in front of a car transport train, and Peterson* (Swedish) freight and woodchips transport in Østfold. Cargo Link MaK The 2700 is the same locomotive named Di.6 NSB. Peterson TMZ was originally a DBS-loco (Danish State Railways), but after a few years of operation sold to several Scandinavian rail companies. Anyway, two gorgeous models for a norwegian model railway!!

 
 
 

261409 HOBBYTRADE | TMZ 1409 PETERSON NOHAB MZ | TOG | TRAIN | ZUG | Foto: 0rvik

TMZ 1409 PETERSON

 
Foto: 0rvik
 

282704 HOBBYTRADE | MEK DE 2700 CARGOLINK SIEMENS Di.6 | TOG | TRAIN | ZUG | Foto: 0rvik

MAK DE 2700 CARGOLINK

 
Foto: 0rvik

Hier sind zwei meiner newset Modelleisenbahnen in meiner Sammlung Lokomotive. Ich kaufte sie vor langer Zeit, aber ich habe in Bewegung und Reisen rund um den letzten 14 Monaten, so hatten sie bei den Händlern Shop gespeichert. Wurden sie vergessen, bis ich habe mir bei meinem neuen Ort installiert ist, und ich diese endlich geliefert. Zwei große norwegische Lok von Modellbahn-Hersteller Hobby Trade. Mehrere Hobby-Läden haben ein Sonderangebot Kampagne auf ausgewählte Modelle von diesem Hersteller, einschließlich GLM, Togbutikken und Electrade. So profitieren Sie von diesem Angebot, solange es dauert.

Die Modellzuge sind digital mit Licht und Sound-Decoder. Große getan, mit feinen Details, wie ihr ursprünglichen Modelle. Die Züge können entlang der norwegischen Bahn, die Cargolink oftmals vor einem Autotransport und Peterson* (Schwedisch) Güterverkehr und Fliesen in Østfold gefunden werden. Cargo-Link-MaK Der 2700 ist die gleiche Lokomotive namens di.6 NSB. Peterson TMZ war ursprünglich ein DBS-loco (Dänischen Staatsbahnen), aber nach ein paar Jahren Betrieb zu mehreren skandinavischen Bahngesellschaften verkauft. Wie auch immer, zwei wunderschöne Modelle für einen norwegischen Modelleisenbahn!

 
(more…)

Horten Modelljernbane Klubb åpner sine dører for publikum Horten Model Railroad Club opens its doors to the publicHorten Model Railroad Club öffnet seine Türen für die Öffentlichkeit


HMK SITT STORE MODELLJERNBANEANLEGG

 
Foto: HMK/P.Buhl

I anledning åpningen av Togbutikken / Autoclassic sin nye butikk på Sem ved Tønsberg, så holder Horten modelljernbaneklubb åpent. Da er det første gang publikum får se deres enorme anlegg som er montert i deres nye lokaler i Horten sentrum. Inngang er gratis, og de har ordnet en liten kafè for anledningen. Så alle burde ta turen innom Ollebakken 9, lørdag 10.august, mellom klokken 12 og 16. Togbutikkens nye lokaler er i Gamle Ramnesvei 36. De serverer også kaffi og kake i anledning nyåpningen.

 
(more…)

Nye nettsider om modelljernbane, modellbiler, og byggesettNew websites about model railways, model cars and building kitsNeue Website über Modelleisenbahnen, Modellautos und Bausätze


EN NETTSIDE BLIR TIL 6 NETTSIDER

Illustrasjon: 0rvik

Det var på tide med en oppdatering av den gamle nettsiden, samtidig som jeg ønsket å skille mellom de to ulike skalaene, H0 og N, som jeg bygger i. Så har også min store bilinteresse gitt utslag i en omfattende samling kjøretøy til modelljernbanen, og derav ønsket jeg å lage en egen nettside for alle bilene, bussene, og trailerne i 1:87 og 1:160. Videre har jeg en stor fascinasjon for bygninger og arkitektur, og siden samlingen av byggesett også øker, så var det naturlig å lage en egen nettside for de óg.

Har også forbedret nettsiden for de engelsk og tysktalende, så de nå kan surfe på siden i sitt eget språk. Men det blir som før hvor engelsken er skrevet manuelt, og tysken er en rensket oversettelse fra Google translate, da jeg ikke behersker det tyske stpraaget så godt. Selve postene, og bildene, blir noe større, og gir kanskje en bedre opplevelse, og nettsiden er tilpasset for bruk på blandt annet nettbrett og lignende. Skal prøve å oppdatere de alle jevnlig, men i hovedsak vil det bli siden om modelljernbane i 1:87.

Jeg kommer også til å lage en egen side med oversikt over de ulike norske butikkene som fører ulike varer innen tog, bil og byggesett i de to skalaene. Samtidig er det åpent for de som ønsker å reklamere på siden. Jeg vil heretter omtale butikkene som enten gir rabatter, fri frakt, eller annen positiv sercive, da det koster både tid og penger å drive og oppdatere slike hobbysider. Tilbakmeldinger fra de ulike aktørene viser til at de får økt trafikk fra siden min, og at omtale gir positive virkninger også for de.

Er ingen profesjonell modelljernbaneentusiast, men har en stor interesse for hobbyen. Drømte i mange år i barndommen om modelltog, og fikk først anledning å begynne med modelljernbane idet jeg nærmet meg 30. Med andre ord bare holdt på noen år. Håper dere liker de nye sidene. Kom gjerne med tips og tilbakemeldnger, og skriv gjerne kommentarer på de ulike postene. Er du en som driver med modelljernbane og har egen blogg eller nettside, så ta gjerne kontakt så kan vi kanskje linke til hverandre.

Gamlesiden: Modelljernbane.internettside.com (vil ikke lenger bli oppdatert)               Link til de nye sidene nede i høyre hjørne!

1 WEBSITE BECOMES 6

Illustration: 0rvik

It was time for an update of the old website, and I wanted to separate between the two different scales, H0 and N, which I am building. Also, I have my great fascination for cars resulted in an extensive collection vehicles for model railroads, and thereof I wanted to create a website for all the cars, buses, and trailers in 1:87 and 1:160. I have further great interest in buildings and architecture, and since the collection of kits also increased, it was natural to create a website for those also.

Has also improved the website for the English- and German-speaking, so they can now browse the page in their own language. But it will be like before where English is written manually, and German is stripped translation from Google translate, as I do not speak the German language to well. The posts and images is slightly larger, and perhaps provide a better experience, and the website is customized for use on tablets. Will try to update them all regularly, but essentially it will be page about model railway in 1:87.

I will also create a separate page with an overview of the various Norwegian stores have different items in trains, cars and kits in the two scales. It’s also open for those wanting to advertise on the side. I will hereafter mention stores that either provide discounts, free shipping or other positive sercive, as it costs time and money to operate and update such hobby pages. Feedback from various retailers shows that they get increased traffic from my site, and that my linkage has positive effects for their stores.

I am no professional model railway enthusiast but I have a great interest in the hobby. I dreamed for years during childhood about model trains and got my first opportunity to begin with model train as I approached my 30s. In other words, just been doing it for a few years. Hope you like the new sites. Feel free to give me tips and feedback, and please write comments on the various items. Are you a model railroader and have your own blog or website, please contact me so we may be able to link to each other.

The old site: Modelljernbane.internettside.com (no longer updated)               Link to the new pages in the lower right corner!

1 WEBSITE WIRD 6

Illustrasjon: 0rvik

Es war Zeit für ein Update der alten Website, und ich wollte, um zwischen den beiden unterschiedlichen Skalen zu trennen, H0 und N. Auch habe ich meine große Begeisterung für Fahrzeuge in einer umfangreichen Sammlung Fahrzeuge für Modelleisenbahnen führte, und davon wollte ich eine Website für alle Autos, Busse und Anhänger in 1:87 und 1:160. Des Weiteren habe ich großes Interesse an Gebäude und Architektur, und da die Sammlung von Kits ebenfalls gestiegen, lag es nahe, eine Website für diejenigen auch erstellen.

Hat auch die Website für die englisch- und deutschsprachige verbessert. So können sie jetzt sehen die Seite in ihrer eigenen Sprache. Aber es wird wie früher, wo Englisch wird manuell geschrieben werden, und Deutsch Übersetzung von Google Translate, da ich nicht sprechen die deutsche Sprache so gut. Die Bilder ist etwas größer, und vielleicht eine bessere Erfahrung, und die Website ist für den Einsatz auf Tablets angepasst. Will versuchen, sie alle regelmäßig zu aktualisieren, aber es wird im Wesentlichen die Seite über Modelleisenbahn im Maßstab 1:87 sein.

Ich werde auch eine separate Seite mit einem Überblick über die verschiedenen norwegischen Geschäfte haben verschiedene Gegenstände in Zügen, Autos und Bausätze in beiden Skalen. Es ist auch offen für diejenigen, die werben möchten. Ich werde im Folgenden schweigen von den Läden, die entweder Rabatte, kostenloser Versand oder andere positive sercive für mich. Da es Zeit und Geld kostet, betreiben und aktualisieren wie Hobby-Seiten. Rückmeldungen von verschiedenen Händlern zeigt, dass sie erhöhten Traffic zu bekommen von meiner Website, und dass meine Verknüpfung positive Effekte für ihre Geschäfte hat.

Ich bin kein professionellen Eisenbahn-Enthusiasten, aber ich habe ein großes Interesse an dem Hobby. Ich habe geträumt, seit Jahren in der Kindheit über Modelleisenbahnen und bekam meine erste Gelegenheit, mit Modellbahn beginnen, als ich meine 30er näherte. In anderen Worten, wurde es einfach zu tun für ein paar Jahre. Ich hoffe euch gefällt die neue Websites. Fühlen Sie sich frei, mir Tipps und Feedback und Kommentare schreiben Sie bitte auf die verschiedenen Posten. Sind Sie ein Modellbahner und haben Ihren eigenen Blog oder eine Website – bitte kontaktieren Sie mich, damit wir jeweils anderen Webseiten können zu verknüpfen.

Die alte Website: Modelljernbane.internettside.com (kein aktualisiert)      Link zu die neuen Seiten in der unteren rechten Ecke!
      


E-POST   |   FACEBOOK   |   INSTAGRAM   |   INSTAGRAM   |   TWITTER   |   TWITTER   |   FLICKR   |   YOUTUBE

modelltog modelljernbane modelljernbaner modellokomotiv modell-lokomotiv modell tog modell jernbane modell lokomotiv godsvogn godsvogner godsvognene passasjervogn passasjervogner passasjervogna passasjervognene toget lokomotivene jernbanen jernbana lok damplok damplokomotiv diesellok diesellokomotiv dieseltog ellok el-lok- el lok elektrisk-lokomotiv elektrisk lokomotiv damp lok godstog godslok godslokomotiv godslokene godslokomotivene godstogene leketog leketøy leketoy leker leke lek moro hobby hobbyer fritid model train model trains locomotive locomotives locomotiv locs loc model railroad model railroads model railawy model railways zug zuge bahn bahnen eisenbahn eisenbahne eisenbahnen modellbahn modellbahne modellbahnen modelleisenbahn modelleisenbahnen modellzug modellzuge passanger carry wagon wagons wagen waggon waggons wagens gods freight car vars freightcar freightcars godscar godscars rail rails modeltrain modeltrains modelrailroad modelrailroads modelrailway modelrailways märklin marklin merklin maerklin minitrix trix fleischmann kato lemke arnold kibri hobbytrain heki noch woodland Scenics faller busch hobby trade hobbytrade pico roco