Lufthansa selgesLufthansa for saleLufthansa zu verkaufen

1:87 LUFTHANSA AIRBUS A320 | HÅNDLAGET  I ETT EKSEMPLAR | HANDMADE ONE OF A KIND | HANDGEMACHTE IN EINEM EINZIGEN EXEMPLAR | Foto: 0rvik

LUFTHANSA AIRBUS 320 I 1:87

Foto: 0rvik

Modelltog 1:87 no
RIETZE | LUFTHANSA | FLYBUSSER | AIRPORT SHUTTLE COACHES | FLUGHAFENBUSSES | Foto: 0rvik

LUFTHANSA FLYBUSSER

Foto: 0rvik

Modelljernbane 1:87 no
2867 MÄRKLIN | LUFTHANSA AIRPORT EXPRESS TRAIN | Foto: 0rvik

LUFTHANSA FLYTOG

Foto: 0rvik

Lufthansa legger ned driften på modelljernbanen, og selges til høystbydende. Vil bli kvitt alt jeg har av Lufthansa-gjenstander i 1:87 som jeg har liggende. Dette fordi de ikke er aktuelle å ta med på neste modelljernbane. Har nok med de to store norske flyselskapene, samt norske flybusser og flytog. Så alt som er avbildet på de tre bildene ovenfor er for salg (bortsett fra vogntoget). De ligger nå ute på Ebay.de, men kan selges utenom ved et godt prisforslag. Der kan også avtales henting i Trondheim.

Modellen av Airbus 320, er i H0-skala, og vil passe perfekt inn på et anlegg med flytrafikk – evt. flygende over anlegget. Modellen er håndlaget på bestilling og finnes kun i ett eksemplar. En fot i treverk medfølger. Wingletseme. haifinnene ytterst på vingen, er skadet, men flyet er ellers i topp stand! Bussene er miniatyrversjoner av busser i virkeligheten fra Oberbayern-området. Ekspressflytoget er et BR 111 elektrolokomotiv med tre passasjervogner som opprinnelig traffikerte Frankfurt – Stuttgart.

1:87 LUFTHANSA AIRBUS A320 | HÅNDLAGET  I ETT EKSEMPLAR | HANDMADE ONE OF A KIND | HANDGEMACHTE IN EINEM EINZIGEN EXEMPLAR | Foto: 0rvik

LUFTHANSA AIRBUS 320 IN 1:87

Foto: 0rvik

Model railroad 1:87 no
RIETZE | LUFTHANSA | FLYBUSSER | AIRPORT SHUTTLE COACHES | FLUGHAFENBUSSES | Foto: 0rvik

LUFTHANSA AIRPORT BUSES

Foto: 0rvik

Model railroads 1:87 no
2867 MÄRKLIN | LUFTHANSA AIRPORT EXPRESS TRAIN | Foto: 0rvik

LUFTHANSA AIRPORT EXPRESS TRAIN

Foto: 0rvik

Lufthansa will be closed down on the model railway, and sold to the highest bidder. I have to get rid of everything I have of Lufthansa objects in 1:87. This is because they are not relevant to include on the next model railway installation. I do have enough with the two major Norwegian airline companies and Norwegian airport buses and airport trains. So everything that is pictured on the three images above are for sale (except the truck). They are now uploaded on Ebay.de, but may be sold outside at a good price.

The model of the Airbus 320, is in H0 scale and will fit perfectly into a facility with air traffic – possibly flying over the installation. The model is handmade to order and are only available in one copy. One foot in timber is provided. The winglets, shark fin tip of the wing, is damaged but the plane is otherwise in top condition! Buses are miniature versions of buses in real life from Upper Bavaria area. The airport express train is an electric locomotive with three passenger carriages that trafficked Frankfurt – Stuttgart.

1:87 LUFTHANSA AIRBUS A320 | HÅNDLAGET  I ETT EKSEMPLAR | HANDMADE ONE OF A KIND | HANDGEMACHTE IN EINEM EINZIGEN EXEMPLAR | Foto: 0rvik

LUFTHANSA AIRBUS 320 IM 1:87

Foto: 0rvik

Model railroad 1:87 no
RIETZE | LUFTHANSA | FLYBUSSER | AIRPORT SHUTTLE COACHES | FLUGHAFENBUSSES | Foto: 0rvik

LUFTHANSA FLUGHAFEN BUSSEN

Foto: 0rvik
Model railroads 1:87 no
2867 MÄRKLIN | LUFTHANSA AIRPORT EXPRESS TRAIN | Foto: 0rvik

LUFTHANSA FLUGHAFEN ZUG

Foto: 0rvik

Lufthansa stillgelegt Operationen an der Modelleisenbahn und verkauft an den Höchstbietenden. Ich muss alles loswerden von Lufthansa Objekte in 1:87 ich habe. Dies, weil sie nicht relevant auf der nächsten Modellbahnanlage sind enthalten. Ich habe genug zu tun mit den beiden großen norwegischen Fluggesellschaften und norwegischer Flughafen Busse und Flughafenzüge. Also alles, was auf den drei Bildern oben abgebildet ist stehen zum Verkauf (mit Ausnahme des LKW). Sie sind jetzt auf Ebay.de hochgeladen, kann aber außerhalb zu einem guten Preis verkauft werden Vorschläge.

Das Modell des Airbus 320, ist in H0 und passt perfekt zum einer Anlage mit der Luftverkehr – möglicherweise fliegen über der Anlage. Das Modell wird in Handarbeit auf Bestellung und sind nur in einem Exemplar. Ein Fuß in Holz vorgesehen. Die Winglets, Haifischflosse Spitze des Flügels, ist beschädigt, aber das Flugzeug ist sonst in einem Top-Zustand! Busse sind Miniatur-Versionen von Bussen im wirklichen Leben aus Oberbayern Bereich. Der Flughafen-Express-Zug ist eine BR 111 E-Lok mit drei Reisezugwagen, dass ursprünglich Frankfurt gehandelt – Stuttgart.

Link til Ebay-auksjoner:   Airbus 320-212 | MB Integro | MB O 404 | Setra S 315 | MB Travego | BR 111 Airport express train
Modelljernbane 1:87 no
1:87 LUFTHANSA AIRBUS A320 | HÅNDLAGET  I ETT EKSEMPLAR | HANDMADE ONE OF A KIND | HANDGEMACHTE IN EINEM EINZIGEN EXEMPLAR | Foto: 0rvik

FLYMODELLEN SELGES SOM AVBILDET, UTEN VOGNTOGET PÅ ØVERSTE BILDET

Foto: 0rvik

Link to Ebay auctions:   Airbus 320-212 | MB Integro | MB O 404 | Setra S 315 | MB Travego | BR 111 Airport express train
Modelljernbane 1:87 no
1:87 LUFTHANSA AIRBUS A320 | HÅNDLAGET  I ETT EKSEMPLAR | HANDMADE ONE OF A KIND | HANDGEMACHTE IN EINEM EINZIGEN EXEMPLAR | Foto: 0rvik

THE AIRCRAFT MODEL IS SOLD AS SHOWN IN THE PICTURE WITHOUT THE TRUCK IN THE UPPER IMAGE

Foto: 0rvik

Link zu Ebay-Auktionen:   Airbus 320-212 | MB Integro | MB O 404 | Setra S 315 | MB Travego | BR 111 Airport express train
Modelljernbane 1:87 no
1:87 LUFTHANSA AIRBUS A320 | HÅNDLAGET  I ETT EKSEMPLAR | HANDMADE ONE OF A KIND | HANDGEMACHTE IN EINEM EINZIGEN EXEMPLAR | Foto: 0rvik

DER LUFTFAHRZEUGMODELL VERKAUFT ALS IN DER ABBILDUNG DARGESTELLT OHNE DIE TRUCK IN DER OBEREN BILD

Foto: 0rvik

Heljan contrainerterminal til salgsHeljan contrainerterminal for saleHeljan Contrainerterminal zu verkaufen

89001 HELJAN | CONTRAINERTERMINAL | CONTAINER CRANE | CONTRAINERKRAN | Foto: 0rvik

DIGITAL CONTAINERKRAN

 
Foto: 0rvik
 
Model railroad 1:87 no
89001 HELJAN | CONTRAINERTERMINAL | CONTAINER CRANE | CONTRAINERKRAN | Foto: 0rvik

CONTAINERTERMINAL

 
Foto: 0rvik
Model railroads 1:87 no
89001 HELJAN | CONTRAINERTERMINAL | CONTAINER CRANE | CONTRAINERKRAN | Foto: 0rvik

FJERNKONTROLLERT OG MOTORISERT MED BELYSNING

 
Foto: 0rvik
Selger min Heljan containerterminal. Den er digital og blir styrt via en kontrollpult. Den kan også gjøres mulig å styre fra Central Station. Containerkranen er motorisert, og kan kjøres frem og tilbake, samtidig som der er flere muligheter til å bevege og snu selve kranen. Man kan heise opp og ned containerne (ikke i funksjon, mulig tauverk sitter fast). Containerne festes og løsnes ved å slå av og på en magnetfunksjon på kranen. Der medfølger to containere, men en kan kjøpe magneter for containere utenom.

Belysning og lyskastere, samt magnetfunksjonen fungerer utmerket! Kranen kommer med bakke/underlag og en skinnelengde. Bakken er kuttet opp for føring av to skinneganger, men delene for å fylle igjen medfølger. Alt kommer i original embalasje med bruksanvisning. Selges som avbildet. Den er nå lagt ut for salg på Ebay.de, med auksjonsslutt den 5. oktober. Mrk. der er oppført feil fraktpris for Norge, og den kan evt. hentes i Trondheim. Et salg utenom Ebay kan gjøres om en får inn et godt prisforslag.

Kranen har ikke vært i produksjon siden 2007. Den føres ikke lenger, er utsolgt i samtlige butikker både i innland og utland, og er sjelden å finne på bruktmarkedet. Så grip sjansen! Her kan du se et priseksempel fra bruktmarkedet. Denne terminalen vil ta seg godt ut på enhver moderne modelljernbane, og den er ment å passe inn på anlegg både i OO og H0-skala. Portalkranen er forøvrig den samme typen containerkraner som CargoNet har i bruk ved containerterminalen på Alnabru i Oslo.

CONTAINERKRANA ER NÅ SOLGT

 
89001 HELJAN | CONTRAINERTERMINAL | CONTAINER CRANE | CONTRAINERKRAN | Foto: 0rvik

DIGITAL CONTAINER CRANE

 
Photo: 0rvik
 
Modelljernbane 1:87 no
89001 HELJAN | CONTRAINERTERMINAL | CONTAINER CRANE | CONTRAINERKRAN | Foto: 0rvik

CONTAINER TERMINAL

 
Photo: 0rvik
Modelljernbane 1:87 no
89001 HELJAN | CONTRAINERTERMINAL | CONTAINER CRANE | CONTRAINERKRAN | Foto: 0rvik

REMOTE CONTROLLED, MOTORIZED WITH LIGHTS

 
Photo: 0rvik
I’m selling my Heljan container terminal. It is digital and is controlled via a control desk. It may also made possible to control from Central Station. The Container crane is motorized and can run back and forth, while there are more opportunities to move and turn the crane. One can hoist up and down containers (not in function, possible rope stuck). The containers fastened and loosened by turning off and on a magnetic feature on the crane. Two containers comes with the crane, but you can also buy extra magnets.

Lighting and spotlights, and the magnet function works great! The crane comes with ground / surface and one rail length. The ground is cut up to make room for two rails, but the parts to fill the gap are included. Everything comes in original packaging with the user manual. Sold as pictured. It is now offered for sale at Ebay.de, with the auction to end on 5 October. The crane can be obtained in Trondheim, Norway. A sale outside of Ebay can be done if I get a good offer, before any bidding take place.

The crane has not been in production since 2007. It is no longer in sale, sold out in all stores both at home and abroad, and is rare to find on the used market. So grab your chance! Here you can see a price example from the used market. This terminal will look good in any modern model railroad, and is meant to fit into both OO and H0-scale installations. The portal crane is actually the same type of container cranes CargoNet use at the container terminal on Alnabru in Oslo.

THE CONTAINER CRANE IS NOW SOLD!

 
89001 HELJAN | CONTRAINERTERMINAL | CONTAINER CRANE | CONTRAINERKRAN | Foto: 0rvik

DIGITAL CONTAINERKRAN

 
Foto: 0rvik
 
Modellbahn 1:87 no
89001 HELJAN | CONTRAINERTERMINAL | CONTAINER CRANE | CONTRAINERKRAN | Foto: 0rvik

CONTAINERTERMINAL

 
Foto: 0rvik
Modelleisenbahn 1:87 no
89001 HELJAN | CONTRAINERTERMINAL | CONTAINER CRANE | CONTRAINERKRAN | Foto: 0rvik

FERNGESTEUERT, MOTORISIERT MIT BELEUCHTUNG

 
Foto: 0rvik
Ich verkaufe meine Heljan Containerterminal. Es ist digital und wird über ein Steuerpult gesteuert. Es kann auch möglich gemacht, vom Central Station zu steuern. Der Container-Kran ist motorisiert und kann hin und her getrieben werden, und es gibt mehr Möglichkeiten, sich zu bewegen und drehen den Kran. Man kann nach oben und unten hissen Behältern (nicht in der Funktion, möglich Seil stecken). Die Behälter befestigt und durch Ein-und Ausschalten eines magnetischen Merkmal des Krans gelockert. Zwei Container mit dem Kran kommt, aber Sie können auch zusätzliche Magneten für Ihre eigenen Container kaufen.

Beleuchtung und Scheinwerfer, und der Magnet-Funktion funktioniert super! Der Kran ist mit Masse / Fläche und einer Schienenlänge. Die ebenerdigen wird, um Platz für zwei Schienen machen schneiden, aber die Teile, um die Lücke zu füllen sind enthalten. Alles kommt in Originalverpackung mit Bedienungsanleitung. Verkauft wie abgebildet. Es wird jetzt zum Verkauf bei Ebay.de angeboten, und die Auktion endet der 5. Oktober. Der Kran kann in Trondheim, Norwegen, erhalten werden. Ein Verkauf außerhalb von Ebay zu tun, wenn ich ein gutes Angebot bekommen werden, bevor eine Gebote erfolgen.

Der Kran wurde nicht in der Produktion seit 2007. Es ist nicht mehr im Verkauf. sind in allen Filialen im In-und Ausland verkauft. und ist selten auf dem Gebrauchtmarkt zu finden. So Schnappen Sie sich Ihre Chance! Hier sehen Sie ein Preisbeispiel aus dem Markt verwendet. Dieses Terminal sehen daher in jedem modernen Modellbahn gut, und soll sowohl in OO und H0 Anlagen passen. Der kran ist tatsächlich der gleiche Art von Containerbrücken CargoNet Einsatz am Containerterminal auf Alnabru in Oslo.

DER CONTAINERKRAN IST VERKAUFT!

 
(more…)
      


E-POST   |   FACEBOOK   |   INSTAGRAM   |   INSTAGRAM   |   TWITTER   |   TWITTER   |   FLICKR   |   YOUTUBE

modelltog modelljernbane modelljernbaner modellokomotiv modell-lokomotiv modell tog modell jernbane modell lokomotiv godsvogn godsvogner godsvognene passasjervogn passasjervogner passasjervogna passasjervognene toget lokomotivene jernbanen jernbana lok damplok damplokomotiv diesellok diesellokomotiv dieseltog ellok el-lok- el lok elektrisk-lokomotiv elektrisk lokomotiv damp lok godstog godslok godslokomotiv godslokene godslokomotivene godstogene leketog leketøy leketoy leker leke lek moro hobby hobbyer fritid model train model trains locomotive locomotives locomotiv locs loc model railroad model railroads model railawy model railways zug zuge bahn bahnen eisenbahn eisenbahne eisenbahnen modellbahn modellbahne modellbahnen modelleisenbahn modelleisenbahnen modellzug modellzuge passanger carry wagon wagons wagen waggon waggons wagens gods freight car vars freightcar freightcars godscar godscars rail rails modeltrain modeltrains modelrailroad modelrailroads modelrailway modelrailways märklin marklin merklin maerklin minitrix trix fleischmann kato lemke arnold kibri hobbytrain heki noch woodland Scenics faller busch hobby trade hobbytrade pico roco