Ny oppdatering til Märklin Central Station 2New update to Märklin Central Station 2Neues Update zur Märklin Central Station 2

MÄRKLIN CENTRAL STATION 2 | OPPDATERING OG MOBILTELEFON APPLIKASJON | UPDATE AND MOBILE APPLICATION | NEUHEIT UND MOBIL APP | Foto: 0rvik

MÄRKLIN HAR KOMMET MED EN NY OPPDATERING TIL CS2, OG TO NYE APPER FOR MOBIL

Foto: 0rvik

Etter en lang hobbypause så var det på tide å ta frem modelltogene igjen. Det første jeg gjorde var å sjekke om der var kommet noen nye oppdateringer av programvaren til «Sentralstasjonen» til Märklin. Det skulle vise seg at der var kommet en stor nyhet! En splitter ny versjon var kommet – Software-Version 3.0.1. Denne sørger for at en kan ta i bruk alle de spennende funksjonene som tilbys i Märklin sin nylansering MFX+. Dette vil bli en implementert i de fleste nye togmodellene til Märklin i fremtiden.

MÄRKLIN CENTRAL STATION 2 | OPPDATERING OG MOBILTELEFON APPLIKASJON | UPDATE AND MOBILE APPLICATION | NEUHEIT UND MOBIL APP | Foto: 0rvik

NEW UPDATE FOR THE MÄRKLIN CENTRAL STATION 2 AND TWO NEW PHONE APPS

Foto: 0rvik

After a long hobby break it was time to bring out the model trains again. The first thing I did was to check if there were some new updates of the software to the Central Station 2 for Märklin. It turned out that there was big news! A brand new version had come – Software-Version 3.0.1. This ensures that one can use all the exciting features offered in Märklin’s new launch MFX +. This will be implemented in most new train models by Märklin in the future.

MÄRKLIN CENTRAL STATION 2 | OPPDATERING OG MOBILTELEFON APPLIKASJON | UPDATE AND MOBILE APPLICATION | NEUHEIT UND MOBIL APP | Foto: 0rvik

NEW UPDATE FÜR DIE MÄRKLIN CENTRAL STATION 2 UND ZWEI NEUE PHONE APPS

Foto: 0rvik

Nach einem langen Hobby, Pause, war es Zeit zu herausbringen die Modelleisenbahnen nochmals. Das erste, was ich tat, war zu prüfen, ob es einige neue Updates der Software in die Central Station 2 für Märklin. Es stellte sich heraus, dass es große Neuigkeiten! Eine neue Version gekommen – Software-Version 3.0.1. Dies stellt sicher, dass man all die spannenden Features in der neuen Märklin MFX+ Einführung zu nutzen. Dies wird in den meisten neuen Modelle von Märklin-Bahn in der Zukunft umgesetzt werden.

Grunnet tekniske løsninger så er versjon 3.0.1 kun tilgjengelig for de som har mulighet til å plugge inn nettverkskabel direkte i Central Station. For de som kun har mulighet til å oppdatere via minnepenn så får man kun tilgang til versjon 2.0.1 av firmwaren. Er du en av de som ønsker å oppdater sentralen så er det veldig enkelt, og du finner filer for nedlasting, fremgangsmåte, og annet på Märklin sine Online-Software update side. Jeg tror denne siden kun finnes på tysk, men selve oppdateringen er flerspråkelig.

Videre har jeg irritert meg over at Märklins fjernkontroll-løsning for mobil kun har vært tilgjengelig for de med Apple-produkter, som iPhone, iPad, og IPod Touch. Dette har de endelig gjort noe med, og har lansert to mobilapper, Märklin Main Station, og Märklin Mobile Station. (Der finnes også noen uatoriserte gratisapper med lignende funksjoner). Disse sørger for at en kan styre lokomotiv, og andre funksjoner på Central Station, trådløst via et felles trådløst nettverk / WiFi. Perfekt fjernkontroll for din togbane!

Jeg lastet ned og installerte Main Station, og ble overrasket over hvor enkelt det var å installere / koble til, og ikke minst hvor direkte responsen var. Utrolig artig å kunne styre alle lok-funksjoner, penser, lys, og annet via mobilen. En har også mulighet til å styre fire tog samtidig. Mobil Station virker være noe annerledes, så jeg blir å laste ned den også for å se hvordan layout og funksjoner den har. Du kan se og lese mer om MFX+, Central Station oppdateringen, og de nye mobiltelefon-applikasjonene, nedenfor.

KJØPER DU DEG EN CENTRAL STATION 2 AV ÅRET, SÅ VIL DEN NYE OPPDATERINGEN MEDFØLGE

Foto: Märklin

MANGE SPENNENDE NYE FUNKSJONER

Foto: Märklin

[hdplay id=2]

Video: MärklinTV

Due to technical solutions the version 3.0.1 is only available to those who have the ability to plug in a network cable directly to Central Station. For those who only have the ability to update via USB-stick only get access to version 2.0.1 of the firmware. Are you one of those who want to refresh the central station program it is very easy and you will find downloadable files, procedures, and more on Märklin’s Online Software update page. I think this page is only in German, but the update is multilingual.

Moreover, I have annoyed me that Märklin remote control solution for mobile has only been available to those with Apple products like the iPhone, iPad and iPod Touch. This they have finally done something about, and has launched two mobile apps, Märklin Main Station, and Märklin Mobile Station. (There are also some unauthorized free app with similar features). This ensures that one can control the locomotives, and other features of the Central Station, wirelessly via a shared wireless network / WiFi. The perfect remote control for your model railroad!

I downloaded and installed the Main Station, and was surprised how easy it was to install / connect, not to mention how direct the response was. Incredibly fun to be able to control all lok functions , switch tracks, lights, and more via the mobile. One also has the ability to control four trains simultaneously. Mobile Station seems to be something different, I shall be downloading that as well to see what layout and features it has. You can see and read more about MFX +, the Central Station update and the new mobile applications, below.

IF YOU BUY A CENTRAL STATION 2, OF THIS YEAR, THE UPDATE IS IMPLEMENTED

Foto: Märklin

MANY NEW EXCITING FUNCTIONS

Foto: Märklin

[hdplay id=2]

Video: MärklinTV

Aufgrund technischer Lösungen ist die Version 3.0.1 nur für diejenigen, die die Fähigkeit, in einem Netzwerkkabel direkt Central Station Stecker zur Verfügung haben. Für diejenigen, die nur die Fähigkeit zur Aktualisierung via USB-Stick nur Zugriff auf die Version 2.0.1 der Firmware. Sind Sie einer von denen, die den Central Station Programm aktualisieren möchten, ist es sehr einfach, und Sie werden herunterladbare Dateien, Prozeduren, und mehr auf Märklin Online-Update-Software zu finden. Ich denke, diese Seite ist nur in Deutsch, aber das Update ist mehrsprachig.

Außerdem habe ich mich geärgert, dass Märklin Fernsteuerungslösung für mobile war nur für diejenigen mit Apple-Produkten wie dem iPhone, iPad und iPod Touch. Dies haben sie endlich etwas getan zu und hat zwei mobile Apps, Märklin Main Station und Märklin Mobile Station gestartet. (Es gibt auch einige nicht autorisierte kostenlose App mit ähnlichen Funktionen). Dies stellt sicher, dass man die Lokomotiven und andere Merkmale der Central Station, drahtlos über einen gemeinsamen drahtlosen Netzwerk / WiFi steuern. Die perfekte Fernbedienung für Ihre Modelleisenbahn!

Ich heruntergeladen und installiert den Main Station, und war überrascht, wie einfach es war zu installieren / zu verbinden, nicht zu erwähnen, wie direkt die Antwort war. Unglaublich Spaß in der Lage, alle Funktionen lok steuern zu können, schalten Tracks, Beleuchtung und mehr über das Mobil. Man hat auch die Fähigkeit, vier Züge gleichzeitig zu steuern. Mobile Station scheint etwas anderes zu sein, will ich, dass das Herunterladen als auch zu sehen, was das Layout und Funktionen es hat. Sie können sehen und mehr über MFX+ +, der Central Station Update und den neuen mobilen Anwendungen, unten.

KAUFEN SIE EIN CENTRAL STATION 2 DES JAHRES, SO WIRD DAS NEUE UPDATE GELIEFERT

Foto: Märklin

VIELE AUFREGENDEN NEUEN FEATURES

Foto: Märklin

[hdplay id=2]

Video: MärklinTV

Lokomotivene kan altså fra nå av gå tom for drivstoff, kull, eller vann. En sensor i lokomotivene sørger for å justere forbruk av drivstoff basert på vekten av vognene lokomotivet drar og togets hastighet. Så hvis du er på dine siste dråper kan toget kun kjøres i laveste hastighet frem til du har fått fylt opp tanken. Damplok må fylles opp både med kull og vann. Et dashboard tilsvarende loktypen vil vises på skjermen med oversikt over brytere og spaker, alle de nye funksjonene. Se video ovenfor for mer info.

MÄRKLIN FJERNSTYRING TIL MOBILTELEFON – BÅDE APPLE IPHONE, IPAD, IPOD, OG ANDROID

Foto: Märklin

MÄRKLIN MOBILE STATION

Foto: Märklin

MÄRKLIN MOBILE STATION

Foto: Märklin

MÄRKLIN MAIN STATION

Foto: Märklin

MÄRKLIN MAIN STATION

Foto: Märklin

Märklin sine to apper, som både finnes for Apple og Android telefoner, gjør det mulig å fjernstyre togene ved å bruke mobilen som en fjernkontroll. Her kan en velge lokomotiv, funksjoner, samt styre øvrige digitale enheter som penser, lys, dreiesirkler, med mer. Det gjøres oppmerksom på at de to applikasjonene har sine ulikheter. Begge to koster penger for å kunne lastes ned og installeres på mobilen. Da er oppdateringer gratis i etterkant!

The locomotives can from now on, run out of fuel, coal, or water. A sensor in the locomotives will automatically adjust fuel consumption based on the weight of the carriages and the train’s speed. So if you are on your last drops the train can only run at low speed until the tank gets filled up. Steam locomotives must be filled with both coal and water. A dashboard similar to the train types will appear on the screen with the list of switches and control levers, and all the new features. See the video above for info.

MÄRKLIN REMOTE CONTROL APP, BOTH FOR APPLE IPHONE, IPAD, IPOD, AND ANDROID

Foto: Märklin

MÄRKLIN MOBILE STATION

Foto: Märklin

MÄRKLIN MOBILE STATION

Foto: Märklin

MÄRKLIN MAIN STATION

Foto: Märklin

MÄRKLIN MAIN STATION

Foto: Märklin

Märklin’s two apps, both available for Apple and Android phones, makes it possible to remotely control the trains using the mobile phone as a remote control. Here you can choose locomotives, functions, and control other digital devices switch tracks, lights, turning circles, and more. It should be noted that the two applications have their differences. Both cost money to download and install on your phone. Then updates are free afterwards!


Die Lokomotiven können von nun an, der Treibstoff, Kohle oder Wasser laufen. Ein Sensor in den Lokomotiven werden automatisch Kraftstoffverbrauch einstellen bezogen auf das Gewicht der Wagen und die Geschwindigkeit des Zuges. Also, wenn Sie auf Ihrem letzten Tropfen mit dem Zug sind nur bei niedriger Drehzahl laufen lassen, bis der Tank wird aufgefüllt. Dampflokomotiven müssen sowohl mit Kohle und Wasser gefüllt werden. Ein Dashboard ähnlich wie die Zug-Typen wird auf dem Bildschirm mit der Liste der Schalter und Bedienhebel, und alle neuen Features erscheinen. Sehen Sie das Video oben für weitere Informationen.

MÄRKLIN FERNBEDIENUNG FÜR MOBILE – SOWOHL APPLE IPHONE, IPAD, IPOD, UND ANDROID

Foto: Märklin

MÄRKLIN MOBILE STATION

Foto: Märklin

MÄRKLIN MOBILE STATION

Foto: Märklin

MÄRKLIN MAIN STATION

Foto: Märklin

MÄRKLIN MAIN STATION

Foto: Märklin

Märklin zwei Apps, sowohl für Apple und Android-Handys verfügbar ist, macht es möglich, aus der Ferne steuern die Züge mit dem Handy als Fernbedienung. Hier können Sie Lokomotiven, Funktionen und Steuer anderen digitalen Geräten wählen, wechseln Tracks, Beleuchtung, Wendekreise und vieles mehr. Es sei darauf hingewiesen, dass die beiden Anwendungen werden ihre Unterschiede. Beide kosten Geld zum Herunterladen und Installieren auf Ihrem Handy. Dann Updates sind kostenlos danach!
Post kommentar:
Write/schreiben:
      


E-POST   |   FACEBOOK   |   INSTAGRAM   |   INSTAGRAM   |   TWITTER   |   TWITTER   |   FLICKR   |   YOUTUBE

modelltog modelljernbane modelljernbaner modellokomotiv modell-lokomotiv modell tog modell jernbane modell lokomotiv godsvogn godsvogner godsvognene passasjervogn passasjervogner passasjervogna passasjervognene toget lokomotivene jernbanen jernbana lok damplok damplokomotiv diesellok diesellokomotiv dieseltog ellok el-lok- el lok elektrisk-lokomotiv elektrisk lokomotiv damp lok godstog godslok godslokomotiv godslokene godslokomotivene godstogene leketog leketøy leketoy leker leke lek moro hobby hobbyer fritid model train model trains locomotive locomotives locomotiv locs loc model railroad model railroads model railawy model railways zug zuge bahn bahnen eisenbahn eisenbahne eisenbahnen modellbahn modellbahne modellbahnen modelleisenbahn modelleisenbahnen modellzug modellzuge passanger carry wagon wagons wagen waggon waggons wagens gods freight car vars freightcar freightcars godscar godscars rail rails modeltrain modeltrains modelrailroad modelrailroads modelrailway modelrailways märklin marklin merklin maerklin minitrix trix fleischmann kato lemke arnold kibri hobbytrain heki noch woodland Scenics faller busch hobby trade hobbytrade pico roco